Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.87.686

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 sierpnia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się taryfę osobową:
a)
(uchylony).
b)
na linji Jabłonna-Wawer-Karczew;
do600mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
"1.200"""II""""
Opłaty za przewóz bagażu na wszystkich wymienionych wyżej linjach podwyższa się, do 120 mk. za 10 kg. i kilometr, oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, związane z przewozem bagażu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dn. 13 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 641).
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 września 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych. (Dz.U.23.92.734) z dniem 21 września 1923 r.