Podwyższenie niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.364

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1972 r.
w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 6 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) oraz art. 9 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
Podwyższa się do 15% podstawy wymiaru emerytury dodatek do emerytury z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową przysługujący na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 6 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114).
Podwyższa się do kwoty 400 zł miesięcznie dodatek do rent inwalidzkich i rodzinnych z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów przysługujący na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11).
Renty inwalidzkie dla inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidów, wypłacane w kwotach ustalonych uchwałą Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352), podwyższa się do kwoty:
1)
1.910 zł miesięcznie, jeżeli inwalidztwo I grupy pozostaje w związku ze służbą wojskową,
2)
1.310 zł miesięcznie, jeżeli inwalidztwo to nie pozostaje w związku ze służbą wojskową.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.