Podwyżka najniższych płac, wprowadzenie dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżka zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent.

Monitor Polski

M.P.1970.44.352

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW I CENTRALNEJ RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
z dnia 30 grudnia 1970 r.
w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent. *

1.
Podwyższa się minimalne wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy z 850 zł do 1.000 zł.
2.
Pracownicy, których zarobki wynoszą - przy pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy - powyżej 910 zł do 1.000 zł miesięcznie, otrzymują podwyżkę w wysokości 90 zł.
1.
Pracownikom, którzy przy pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średni zarobek w wysokości powyżej 1.000 zł do 2.000 zł miesięcznie, przyznaje się stały miesięczny dodatek:
1)
przy zarobku powyżej 1.000 zł do 1.500 zł - w wysokości 80 zł,
2)
przy zarobku powyżej 1.500 zł do 1.950 zł - w wysokości 50 zł,
3)
przy zarobku powyżej 1.950 zł do 2.000 zł - w wysokości wyrównującej zarobek do 2.000 zł, nie mniej jednak niż 30 zł.
2.
Dodatki, o których mowa w ust. 1, wolne są od podatku od wynagrodzeń oraz od składki na cele emerytalne.
3.
Sposób obliczania dodatku dla pracowników sezonowych i pracowników nowo przyjmowanych do pracy ustalą odrębne przepisy.
1.
Zasiłki rodzinne oraz dodatki rodzinne do emerytur i rent w rodzinach pracowników, emerytów i rencistów, w których dochód na członka rodziny - po odliczeniu podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne - nie przekracza 1.000 zł miesięcznie, podwyższa się do wysokości:

110 zł miesięcznie - na pierwsze dziecko,

150 zł miesięcznie - na drugie dziecko,

190 zł miesięcznie - na trzecie dziecko,

210 zł miesięcznie - na czwarte i każde następne dziecko,

70 zł miesięcznie - na współmałżonka.

2.
Podwyższone zasiłki i dodatki przysługują również, gdy pracownik, emeryt lub rencista albo jego współmałżonek jest podatnikiem podatku gruntowego z tytułu użytkowania działki ziemi o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha użytków rolnych.
1.
Kwoty najniższych emerytur oraz najniższych rent inwalidzkich podwyższa się o 60 zł miesięcznie.
2.
Emerytom i rencistom, pobierającym emerytury i renty inwalidzkie nie przekraczające 1.500 zł, przyznaje się dodatek w wysokości 60 zł miesięcznie, jeżeli mają na wyłącznym utrzymaniu współmałżonka.
3.
Dodatek określony w ust. 2 nie przysługuje emerytom i rencistom, którym w myśl ust. 1 podwyższono emeryturę lub rentę inwalidzką o pełną kwotę 60 zł.
4.
Emerytom i rencistom, którym podwyższono emeryturę lub rentę inwalidzką o kwotę niższą niż 60 zł, przysługuje - zamiast dodatku określonego w ust. 2 - wyrównanie do 60 zł, jeżeli mają na wyłącznym utrzymaniu współmałżonka.
Renty rodzinne nie przekraczające 840 zł podwyższa się o 60 zł miesięcznie. Renty rodzinne wynoszące więcej niż 840 zł i mniej niż 900 zł podwyższa się do 900 zł miesięcznie, nie mniej jednak niż o 30 zł.
Przepisy § 4 i 5 dotyczą emerytur i rent przysługujących z tytułu zatrudnienia oraz służby wojskowej i służby w organach Milicji Obywatelskiej.
Podwyższa się granicę wynagrodzeń wolnych od składki na cele emerytalne do 1.100 zł miesięcznie.
Uzyskanie podwyżek i dodatków przewidzianych w niniejszej uchwale nie ogranicza uprawnień uzależnionych od wysokości zarobków lub dochodów, w szczególności takich, jak ulgi w opłatach za korzystanie z urządzeń socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych, korzystanie ze stypendiów i mieszkań kwaterunkowych.
Na realizację niniejszej uchwały przeznacza się 7,4 mld zł w stosunku rocznym.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) i przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1970 r.
* Z dniem 1 stycznia 1973 r. renty inwalidzkie dla inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidów, podwyższa się do kwoty:

1) 1.910 zł miesięcznie, jeżeli inwalidztwo I grupy pozostaje w związku ze służbą wojskową,

2) 1.310 zł miesięcznie, jeżeli inwalidztwo to nie pozostaje w związku ze służbą wojskową,

zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.72.55.364).