Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.9.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 lutego 1985 r.
w sprawie podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207) zarządza się, co następuje:
§  1. Podwyższa się określone w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207), zwanej dalej "ustawą", kwoty wartości nabytych pieniędzy lub innych rzeczy albo praw majątkowych nie podlegające podatkowi od spadków i darowizn z 250.000 zł do 300.000 zł.
§  2. Podwyższa się określone w art. 3 pkt 3 ustawy kwoty wartości pieniędzy lub innych rzeczy nie podlegające podatkowi od spadków i darowizn, nabyte od jednego darczyńcy, z 300.000 zł do 360.000 zł, a od wielu darczyńców z 600.000 zł do 720.000 zł.
§  3. Podwyższa się określone w art. 9 ust. 1 ustawy kwoty wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych wolne od podatku od spadków i darowizn:
1) w pkt 1 z 300.000 zł do 360.000 zł,
2) w pkt 2 z 225.000 zł do 270.000 zł,
3) w pkt 3 z 150.000 zł do 180.000 zł,
4) w pkt 4 z 75.000 zł do 90.000 zł.
§  4. Podwyższa się określone w art. 16 ust. 1 ustawy kwoty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku mieszkalnego, wyłączone z podstawy opodatkowania:
1) w pkt 1 z 900.000 zł do 1.080.000 zł,
2) w pkt 2 z 600.000 zł do 720.000 zł,
3) w pkt 3 z 600.000 zł do 720.000 zł,
4) w pkt 4 z 300.000 zł do 360.000 zł.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do spraw wszczętych po dniu jego wejścia w życie.