Podwyższenie kwot, przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.121.975

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 listopada 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia kwot, przewidzianych w ustawia o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonariuszy w służbie publicznej. *

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany przepisów austrjackiej ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1914 r. i ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 803) zarządza się co następuje:
Wysokość kwot, wymienionych w §§ 3, 7a, 8 (ustęp ostatni) 27a, 33, 68, 81, 82 i 83 ustawy z dnia 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej (austr. Dz. U. P. z r. 1907 № 1) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem cesarskiem z dnia 25 czerwca 1914 r. (austr. Dz. U. P. № 138) i ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 59, poz. 370), podwyższonych następnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 103, poz. 940) i z dnia 24 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. № 57, poz. 406), podwyższa się aż do odwołania w sposób następujący:

W § 3 kwotą marek 600.000 podwyższa się do marek 24,000.000 - kwotę marek 6,000.000 podwyższa się do marek 120,000.000.

Roczne pobory, służące za podstawę do ubezpieczenia, zaokrągla się do pełnych 100 tysięcy, przyczem nie uwzględnia się kwot nieprzekraczających 50.000 marek, kwoty zaś ponad 50.000 liczy się za pełnych 100 tysięcy.

W § 7a punkt a kwotę 1.500.000 marek polskich podwyższa się do 30,000.000.

Wysokość kwoty wyszczególnionej w § 27a powiększa się z 4.000 marek na 120.000.

Wysokość kwot, wymienionych w § 33 powiększa się z 600.000 marek na 24,000.000-z 4,000.000 marek na 80,000.000.

W § 68 powiększa się kwotę 12.000 marek na 120.000.

Wysokość kwot w §§ 81, 82 i 83 powiększa się z 30.000 marek na 600.000 - z 3,000.000 marek na 60,000.000 - z 600.000 marek na 12,000.000 i 1,200.000 na 24,000.000.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca po ogłoszeniu i z tą chwilą traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. № 57, poz. 406).
* Z dniem 1 marca 1924 r. kwoty, przewidziane w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej, obowiązującej na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej, przejętem po b. państwie austrjacko-węgierskiem, ustalone nin. rozporządzeniem a określające wysokość poborów służbowych, zaliczanych do ubezpieczenia, wysokość opłaty za zachowanie nabytych praw i wysokość kwot, miarodajnych dla podziału składki miesięcznej między pracodawcę a ubezpieczonego, przelicza się na franki złote, przyjmując przeciętną wartość franka złotego w ostatnich 3 miesiącach przed miesiącem ogłoszenia nin. rozporządzenia t. j. w miesiącach: sierpniu, wrześniu i październiku 1923 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1924 r. (Dz.U.24.16.159).