Podwyższenie kwot przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.57.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia kwot przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej.

Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany przepisów austrjsckiej ustawy z dnia 16 grudnia 1905 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1914 r. i ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 803) - zarządza się co następuje:
Wysokość kwot wymienionych w §§ 3, 7a, 8 (ustąp ostatni). 27-3, 33, 63, 81, 82 i 83 "ustawy y. dnia 16 grudnia 1906 r. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonariuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonariuszy w służbie publicznej (austr. Dz. U. P. z r. 1907 № 1) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem cesarskiem z dnia 25 czerwca 1914 r. (austr. Dz. U. P. Na 138) i ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 59, poz. 370), podwyższonych następnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 103, poz. 940) -podwyższa, się, aż do odwołania, w sposób następujący:

W § 3 kwotę marek 120.000 podwyższa się do marek 600.000; kwotę marek 1.200.000 podwyższa się do 6.000.000 marek.

Roczne pobory służące za podstawę do ubezpieczenia zaokrągla się do pełnych 10 tysięcy, przyczem nie uwzględnia się kwot nieprzekraczających 5.000 marek, kwoty zaś ponad 5.000 liczy się za pełnych 10 tysięcy.

W § 7 a punkt a) kwotę 300.000 marek podwyższa się do 1.500.000 rnk.

Wysokość kwoty wyszczególnionej w § 27-a powiększa się z 800 marek na 4000- marek.

Wysokość kwot wymienionych w § 33 powiększa się z 120.000 marek na 600.000 marek z 1.600.000 marek - na 4.000.000 marek.

W § 68 powiększa się kwotę 2.400 na 12.000 marek.

Wysokość kwot w §§ 81, 32, 83 powiększa się z 10.000 marek na 30.000 marek, z 1.000.000 na 3.000.000 marek, z 200.000 na 600.000 marek i z 400.000 marek na 1.200.000 marek.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca po ogłoszeniu i z tą chwilą traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. Na 103, poz. 940).