Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.860

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r. do: 31 sierpnia 2019 r.
§  2.  Podstawę programową, o której mowa w § 1 ust. 1, stosuje się do:
1) szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:
a) pięcioletniego technikum - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I tej szkoły,
b) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia - począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasie I tej szkoły,
c) dwuletniej branżowej szkoły II stopnia - począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I tej szkoły

- a w latach następnych także w kolejnych klasach tych szkół;

2) szkoły policealnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, począwszy od roku szkolnego 2017/2018:
a) w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r.,
b) w semestrze II tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r., będącym kontynuacją semestru, o którym mowa w lit. a,
c) w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r.

- a w latach następnych także w kolejnych semestrach tej szkoły;

3) czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz do klas czteroletniego technikum w pięcioletnim technikum, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):
a) w klasie I czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020,
b) w klasie II czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2018/2019-2020/2021,
c) w klasie III czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022,
d) w klasie IV czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2020/2021-2022/2023.