Art. 9. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.42.188

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
Art.  9.
1. 7
Podatek wyrównawczy od dochodu podlegającego opodatkowaniu, z zastrzeżeniem ust. 2-5, ustala się według następującej skali:
Dochód podlegający opodatkowaniu rocznie w złPodatek wynosi:
36.000.000-54.000.000  10% od kwoty ponad 36.000.000 zł
54.000.000-72.000.000  1.800.000 + 20% od kwoty ponad 54.000.000 zł
72.000.000-90.000.000  5.400.000 + 30% od kwoty ponad 72.000.000 zł
90.000.000 10.800.000 + 40% od kwoty ponad 90.000.000 zł
2.
Podatku nie ustala się, jeżeli wynosi on mniej niż 100 zł.
3.
W wypadkach określonych w art. 3 i art. 4 ust. 6, jeżeli suma dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym oraz dochodów z działalności produkcyjno-usługowej przekracza kwotę wymienioną w art. 8 ust. 2, podatek ustala się w następujący sposób:
1)
oblicza się kwotę podatku, jaki przypadłby w myśl ust. 1,
2)
ustala się stopę procentową kwoty podatku obliczonej w myśl pkt 1 w stosunku do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym i dochodów z działalności produkcyjno-usługowej,
3)
ustaloną w myśl pkt 2 stopę procentową stosuje się do sumy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym.
4.
W wypadkach określonych w art. 4 ust. 5, gdy oboje małżonkowie uzyskują dochody z działów specjalnych gospodarstwa rolnego:
1)
oblicza się kwotę podatku, jaki przypadłby od sumy połowy dochodów z działów specjalnych gospodarstwa rolnego oraz innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym,
2)
ustala się stopę procentową kwoty podatku obliczonej w myśl pkt 1 w stosunku do sumy połowy dochodu z działów specjalnych gospodarstwa rolnego oraz innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym,
3)
ustaloną w myśl pkt 2 stopę procentową stosuje się do sumy pozostałych dochodów poza dochodem z działów specjalnych gospodarstwa rolnego.
5.
W wypadkach określonych w art. 4 ust. 7, gdy oboje małżonkowie uzyskują dochody z działów specjalnych gospodarstwa rolnego:
1)
oblicza się kwotę podatku, jaki przypadłby od sumy połowy dochodów z działów specjalnych gospodarstwa rolnego, dochodów z działalności produkcyjno-usługowej oraz innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym,
2)
ustala się stopę procentową kwoty podatku obliczonej w myśl pkt 1 w stosunku do sumy połowy dochodów z działów specjalnych gospodarstwa rolnego, dochodów z działalności produkcyjno-usługowej oraz innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym,
3)
ustaloną w myśl pkt 2 stopę procentową stosuje się do sumy innych dochodów poza dochodami z działalności produkcyjno-usługowej i z działów specjalnych gospodarstwa rolnego.
7 Skala podatkowa określona w art. 9 ust. 1:

- zmieniona przez § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.84.28.145) z dniem 1 stycznia 1984 r. Skala ta została następnie zmieniona przez § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 1985 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego (Dz.U.85.18.78) z dniem 1 stycznia 1985 r. oraz przez § 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego (Dz.U.85.61.318) z dniem 1 stycznia 1986 r.

- zmieniona przez § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.87.40.231) z dniem 1 stycznia 1988 r.

- zmieniona przez § 2 rozporządzenia z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.55.325) z dniem 1 stycznia 1989 r.

- zmieniona przez § 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.89.72.426) z dniem 1 stycznia 1990 r.

- zmieniona przez § 2 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz.U.91.11.40) z dniem 1 stycznia 1991 r.