§ 6. - Pobór podatku obrotowego w formie ryczałtu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1947 r.
§  6.
Osoby wymienione w § 1 mogą być pociągnięte do opłacania podatku obrotowego na zasadach ogólnych na podstawie decyzji właściwego urzędu skarbowego za cały rok podatkowy, w którym decyzja została wydana i podatnikowi doręczona. Pociągnięcie do obowiązku opłacania podatku obrotowego na zasadach ogólnych powoduje obowiązek nabycia właściwej karty rejestracyjnej (art. 6-14 dekretu o podatku obrotowym) w ciągu dni trzech, licząc od dnia doręczenia decyzji. Kwoty wpłacone za dany rok podatkowy zryczałtowanego podatku obrotowego zalicza się na podatek obrotowy na tenże rok.