Pobór podatku obrotowego w formie ryczałtu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 lutego 1947 r.
o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 3, poz. 23) zarządzam, co następuje:
1.
Podatkowi obrotowemu w formie ryczałtu podlegają świadczenia wykonywane:
a)
przez osoby, trudniące się handlem na targach, w halach targowych i tym podobnych miejscach sprzedaży oraz na ulicach, placach i podwórzach, bez posiadania w tym celu stałych miejsc sprzedaży,
b)
przez osoby, trudniące się handlem obnośnym i domokrążnym,
c)
przez osoby, trudniące się handlem wymienionym pod 1it. a) rozwoźnie, tj. z wozów, wózków, łodzi, rowerów itp.,
d)
przez wędrownych lub ulicznych portrecistów i fotografów,
e)
przez osoby, trudniące się handlem końmi, bydłem, trzodą chlewną lub owcami i baranami,
f)
przez osoby trudniące się furmaństwem,
2.
Nie podlegają podatkowi obrotowemu w formie ryczałtu świadczenia wykonywane przez podatników prowadzących księgi handlowe.
3.
Za stałe miejsce sprzedaży w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się jedno lub kilka zamkniętych lub otwartych pomieszczeń, jak stragany, budki, stoiska itp., jeżeli pozostają na jednym i tym samym miejscu.
Podatkowi w formie ryczałtu nie podlega dostawa do mieszkań spożywcom produktów spożywczych, wykonywana osobiście bez obcej pomocy i bez używania własnych lub wynajętych środków lokomocji (wozów wózków itp.) oraz uliczna sprzedaż gazet.
1.
Zryczałtowany podatek obrotowy wynosi dziennie:
a)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a) 50 zł,
b)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit, b) 30 zł,
c)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. c) przy handlu z wozu 100 zł, w innych przypadkach 60 zł,
d)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. d) 50 zł,
e)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. e) od jednej sztuki wystawionej na sprzedaż przy handlu końmi, bydłem lub trzodą chlewną 200 zł, od jednej sztuki wystawionej na sprzedaż przy handlu owcami i baranami 50 zł,
f)
od osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. f) od każdego wozu jednokonnego 100 zł, od każdego wozu parokonnego 160 zł.
2.
Określone w ust. 1 stawki zryczałtowanego podatku obrotowego obniża się:

o 5% - przy wpłacaniu podatku z góry za tydzień,

o 10% - przy wpłacaniu podatku z góry za miesiąc,

o 20% - przy wpłacaniu podatku z góry za kwartał.

3.
Określone ust. 1 i 2 stawki zryczałtowanego podatku obrotowego obejmują również należność za kartę rejestracyjną.
1.
Podatek pobiera się za każdy dzień, w którym są wykonywane świadczenia podlegające podatkowi (§ 1).
2.
Obowiązek opłacania podatku powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania świadczeń podlegających podatkowi.
3.
Obowiązek opłacania podatku ustaje z dniem zaniechania wykonywania świadczeń podlegających podatkowi.
1.
Podatek płatny jest codziennie lub z góry za tydzień, miesiąc albo kwartał w najbliższym od miejsca wykonywania świadczeń urzędzie skarbowym lub do rąk upoważnionego funkcjonariusza urzędu skarbowego za pokwitowaniem.
2.
Na żądanie podatnika funkcjonariusz, upoważniony do pobierania podatku, ma obowiązek okazać legitymację służbową oraz upoważnienie urzędu skarbowego do pobierania podatku.
3.
Od zaległości w podatku nie pobiera się dodatku za zwłokę.
Osoby wymienione w § 1 mogą być pociągnięte do opłacania podatku obrotowego na zasadach ogólnych na podstawie decyzji właściwego urzędu skarbowego za cały rok podatkowy, w którym decyzja została wydana i podatnikowi doręczona. Pociągnięcie do obowiązku opłacania podatku obrotowego na zasadach ogólnych powoduje obowiązek nabycia właściwej karty rejestracyjnej (art. 6-14 dekretu o podatku obrotowym) w ciągu dni trzech, licząc od dnia doręczenia decyzji. Kwoty wpłacone za dany rok podatkowy zryczałtowanego podatku obrotowego zalicza się na podatek obrotowy na tenże rok.
1.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem pierwszym miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.
2.
Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1946 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 49).