Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1549

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin 2

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin, zwanych dalej "badaniami";
2) wzór protokołu pobrania próbek do badań;
3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań;
4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań oraz pozostałościami po tych próbkach.
§  2.
1. Pobieranie próbek do badań obejmuje pobranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, zwanych dalej "próbkami pierwotnymi", z których wydziela się, po ich połączeniu i dokładnym wymieszaniu, próbkę, na której będą przeprowadzane badania, zwaną dalej "próbką laboratoryjną".
2. Próbki pierwotne powinny być takiej samej lub, jeżeli nie jest to możliwe, podobnej wielkości, tak aby zapewnić reprezentatywność próbki laboratoryjnej dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z których jest pobierana próbka.
3. Sposób pobierania próbek pierwotnych do badań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Minimalne wielkości próbek laboratoryjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5. Jeżeli nie jest możliwe przygotowanie próbki laboratoryjnej o wielkości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dopuszcza się przygotowanie próbki laboratoryjnej o wielkości mniejszej, jeżeli nie będzie to miało wpływu na wyniki badania, a wielkość próbki laboratoryjnej została uzgodniona z laboratorium wykonującym badanie.
§  3.
1. Z pobrania próbek laboratoryjnych do badań sporządza się protokół, który pozostawia się posiadaczowi roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z których pobierana jest próbka, albo osobie przez niego upoważnionej.
2. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1:
1) pozostawia się w aktach sprawy;
2) przekazuje się, wraz z pobranymi próbkami, do laboratorium wykonującego badanie.
3. Wzór protokołu pobrania próbek laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  4. Próbki laboratoryjne, niezwłocznie po ich pobraniu, umieszcza się w czystym, wykonanym z obojętnych materiałów opakowaniu, które zabezpiecza próbki przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i ubytkiem.
§  5.
1. Opakowanie, o którym mowa w § 4, plombuje się z użyciem plomby zawierającej indywidualny niepowtarzalny numer.
2. Na opakowaniu umieszcza się numer protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 1; kopię protokołu dołącza się do opakowania.
§  6.
1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa zapewnia dostarczenie próbki laboratoryjnej do laboratorium wykonującego badanie:
1) niezwłocznie;
2) bezpośrednio albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) przesyłką rejestrowaną, nadaną w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór tej przesyłki;
3) z zachowaniem warunków uniemożliwiających:
a) zmianę jakości pobranej próbki,
b) zamianę próbki;
4) w sposób zabezpieczający próbkę przed wpływem czynników zewnętrznych.
2. Próbki laboratoryjne owoców i warzyw liściastych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania właściwości pobranej próbki, schładza się do temperatury uniemożliwiającej zmianę tych właściwości.
§  7.
1. Laboratorium wykonujące badanie potwierdza przyjęcie próbki laboratoryjnej do badań albo stwierdza nieprzydatność tej próbki do badań przez dokonanie odpowiedniej adnotacji na kopii protokołu pobrania próbek, którą pozostawia się w tym laboratorium.
2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, zawiera ocenę przydatności próbki laboratoryjnej do badań oraz ocenę stanu opakowania tej próbki, dokonane na podstawie:
1) informacji zawartych w protokole, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) oględzin próbki dostarczonej do badań.
3. Laboratorium wykonujące badanie stwierdza nieprzydatność próbki laboratoryjnej do badań, jeżeli:
1) została ona dostarczona do tego laboratorium:
a) w stanie, który uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie badań,
b) w sposób, który nie zabezpieczał jej przed wpływem czynników zewnętrznych, mogących mieć wpływ na wyniki badań;
2) opakowanie, w którym została ona dostarczona do tego laboratorium:
a) nie zostało zaplombowane albo plomba została zdjęta albo naruszona,
b) zostało naruszone w sposób umożliwiający zamianę próbki;
3) została ona przygotowana w wielkości mniejszej niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, bez uzgodnienia z tym laboratorium.
4. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności próbki laboratoryjnej do badań laboratorium wykonujące badanie informuje niezwłocznie właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o przyczynach nieprzydatności próbki laboratoryjnej do badań.
§  8.
1. Pozostałości próbek pierwotnych po wydzieleniu próbki laboratoryjnej zwraca się posiadaczowi roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z których ta próbka została pobrana, albo osobie przez niego upoważnionej.
2. Po przeprowadzeniu badań część próbki laboratoryjnej umożliwiającą powtórzenie tych badań przechowuje się w laboratorium wykonującym badanie, przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia tych badań.
3. Próbki laboratoryjne, w przypadku których stwierdzono ich nieprzydatność do badań, oraz pozostałości próbek laboratoryjnych po przeprowadzeniu badań unieszkodliwia się zgodnie z przepisami o odpadach.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH DO BADAŃ

1.

 Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych

Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli nr 1, z tym że w przypadku owoców:

1) truskawki - pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą krzewów truskawki;

2) porzeczki lub winorośli - pobiera się grona owoców.

Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców

Drzewa owocoweKrzewy owocoweTruskawki, maliny itp.
Powierzchnia uprawy (ha)Liczba drzewPowierzchnia uprawy (ha)Liczba krzewówPowierzchnia uprawy (ha)Liczba miejsc
do 0,55do 0,55-10do 0,15
> 0,5-110> 0,5-110-15> 0,1-0,510
> 1-1020> 1-220> 0,520
> 10-3025> 230
> 30min. 30

2.

 Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw na plantacjach

Próbki pierwotne roślin okopowych i warzyw pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli nr 2, w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola:

wzór

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola:

wzór

W przypadku pobierania próbek pierwotnych:

1) ziemniaków oraz roślin korzeniowych - z jednego miejsca należy pobrać po kilka bulw spod 3 sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyścić je na sucho z gleby;

2) kapusty brukselskiej - próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;

3) pomidora, ogórka i papryki - owoce pobiera się z różnych stron i różnych wysokości rośliny.

Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych warzyw i roślin okopowych

Rośliny okopowe, warzywa
Powierzchnia uprawy (ha)Liczba miejsc
do 15-10
> 1-510-15
> 5-1015-20
> 10-2020-25
> 2025-30

3.

 Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin zbożowych na plantacjach

Próbki pierwotne roślin zbożowych pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli nr 3, ścinając wszystkie kłosy z dwumetrowych odcinków pola, w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola:

wzór

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola:

wzór

Tabela 3. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin zbożowych

Rośliny zbożowe
Powierzchnia uprawy (ha)Liczba miejsc (odcinków)
do 210
> 2-515
> 5-1020
> 10-2025
> 20-3030
> 30-5040
> 5050

4.

 Sposób pobierania próbek pierwotnych gleby

Próbki pierwotne gleby pobiera się równomiernie po przekątnej powierzchni, z której są pobierane, z głębokości do 0,3 m w sadach i na gruntach ornych oraz z głębokości do 0,1 m na łąkach i pastwiskach lub innych gruntach. W sadach próbki pierwotne pobiera się w obrębie korony drzew, w odległości nie mniejszej niż 1 m od drzewa.

W przypadku pobierania próbek pierwotnych z obszaru o powierzchni:

1) do 1 ha - próbki pierwotne pobiera się z całej powierzchni tego obszaru;

2) powyżej 1 do 20 ha - próbki pierwotne pobiera się z wyznaczonej powierzchni, reprezentatywnej dla tego obszaru, o wielkości 1 ha;

3) powyżej 20 ha - próbki pierwotne pobiera się, wyznaczając na każde rozpoczęte 20 ha tego obszaru reprezentatywne powierzchnie próbobrania o wielkości 1 ha.

Z powierzchni wyznaczonej do pobierania próbek pierwotnych pobiera się 15-25 próbek pierwotnych o masie 0,2 kg, przy czym w przypadku pobierania próbek pierwotnych w szklarni pobiera się 5-10 próbek.

W przypadku pobierania próbek pierwotnych w szklarni z każdego segmentu zawierającego ten sam rodzaj gleby pobiera się odrębne próbki pierwotne.

5.

 Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców, roślin okopowych i warzyw oraz roślin zbożowych z miejsc przechowywania lub składowania

Próbki pierwotne pobiera się równomiernie z całej powierzchni i głębokości magazynu. W przypadku pobierania próbek pierwotnych z miejsc przechowywania lub składowania:

1) do 25 t - należy pobrać 5-10 próbek z całej powierzchni;

2) powyżej 25 do 250 t - należy wyznaczyć obszar próbobrania reprezentujący miejsce przechowywania lub składowania o wielkości 25 t i pobrać 5-10 próbek;

3) powyżej 250 t - należy na każde rozpoczęte 250 t wyznaczyć jeden obszar próbobrania reprezentatywny dla miejsca przechowywania lub składowania o wielkości 25 t i z każdego wydzielonego obszaru pobrać 5-10 próbek.

6.

 Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin ozdobnych, roślin przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz innych roślin, niewymienionych w pkt 1-3, na plantacjach i z innych miejsc, w których rosną te rośliny

Próbki pierwotne roślin pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli nr 4, ścinając rośliny lub części roślin w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola albo innego obszaru, na którym rosną te rośliny:

wzór

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola albo innego obszaru, na którym rosną te rośliny:

wzór

Tabela 4. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin ozdobnych, roślin przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz innych roślin, niewymienionych w pkt 1-3

Rośliny ozdobne, rośliny przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz inne rośliny, niewymienione w pkt 1-3
Powierzchnia (ha)Liczba miejsc
do 15-10
> 1-510-15
> 5-1015-20
> 10-2020-25
> 2025-30

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MINIMALNE WIELKOŚCI PRÓBEK LABORATORYJNYCH

Lp.Klasyfikacja produktuPrzykładyRodzaj pobieranej próbki pierwotnejMinimalna wielkość każdej z próbek laboratoryjnych
1Wszystkie świeże owoce

Wszystkie świeże warzywa, w tym ziemniaki i buraki cukrowe, z wyłączeniem ziół

1.1Świeże produkty o małych rozmiarach, jednostki < 25 gowoce jagodowe, groch, fasola, kapusta brukselka, rzodkiewkacałe jednostki lub opakowania albo jednostki pobrane za pomocą przyboru do pobierania próbek1 kg
1.2Świeże produkty o średnich rozmiarach, jednostki na ogół 25 g do 250 gjabłka, marchew, ziemniaki, cebula, sałata, pomidorycałe jednostki1 kg (co najmniej 10 jednostek)
1.3Świeże produkty o dużych rozmiarach, jednostki na ogół > 250 gkapusta, ogórki, winogrona (w gronach)całe jednostki2 kg (co najmniej 5 jednostek)
2Rośliny strączkowestrąki, suszone; groch, suszony1 kg
Rośliny zbożowenasiona zbóż1 kg
Rośliny oleistenasiona rzepaku0,5 kg
3Ziołaświeża nać pietruszkicałe jednostki0,5 kg
inne. świeże0,2 kg
4Rośliny ozdobne, rośliny przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz inne rośliny, niewymienione w lp. 1-3liście, pędy roślin ozdobnychcałe rośliny albo części roślin0,2 kg
5Gleba
5.1Gleba kamienista2 kg
5.2Gleba inna niż określona w lp. 5.11 kg

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI LABORATORYJNEJ

WYPEŁNIA LABORATORIUM
Data przyjęcia próbki do badania
Numer identyfikacyjny próbki:
Status badania:
...............................................

(pieczęć laboratorium)

...................................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej WIORiN)

..................................................................

(znak sprawy)

do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin

1. Próbka nr:.......................................................... 2. Dala pobrania próbki:...................

(numer próbki nadany przez próbkobiorcę)

3. Nr plomby:...............................

4. Rodzaj badania: urzędowa kontrola □ próbka interwencyjna □

inny (podać jaki) □ .................................

5. Rodzaj produkcji: konwencjonalna □ integrowana produkcja roślin □

inna (podać jaka) □ .................................

6. Miejsce pobrania próbki:

.......................................................................................................................................................

(miejscowość) (gmina) (województwo)

przechowalnia □ szklarnia □ tunel foliowy □

inspekt □ sad produkcyjny □ pole uprawne □

plantacja jagodowa □ inne (podać jakie) □ ............................

7. Dane identyfikacyjne podmiotu kontrolowanego:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Rodzaj próbki (gatunek, odmiana, pobrana część rośliny, gleba):

.......................................................................................................................................................

9. Sposób opakowania próbki: folia polietylenowa □ papier □ szkło □

inny (podać jaki) □ .........................

10. Wielkość próbki: ...............................

11. Powierzchnia uprawy (ha): ............................. albo wielkość partii (t): ...............................

12. Zastosowane przez podmiot kontrolowany środki ochrony roślin:

według ewidencji wykonywanych zabiegów □

według oświadczenia podmiotu kontrolowanego □

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dawka, termin)

.......................................................................................................................................................

13. Uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

próbkobiorcy

Imię i nazwisko podmiotu kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej
.......................................................................................................................................
(wypełnić czytelnie)(wypełnić czytelnie)
podpis i pieczątka:podpis:
..................................................................................................................................

14. Adnotacja laboratorium wykonującego badania, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1549).

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby

sporządzającej adnotację

......................................

(wypełnić czytelnie)

podpis:

......................................

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).