[Obszary proekologiczne] - Art. 12. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Obszary proekologiczne] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  12.  [Obszary proekologiczne]
1. 
Praktyka, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, jest realizowana przez utrzymanie obszarów uznawanych za proekologiczne w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
2. 
Rolnicy mogą wspólnie realizować obowiązek, o którym mowa w art. 46 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013, zgodnie z art. 46 ust. 6 tego rozporządzenia.
3. 
Do ustalenia powierzchni obszarów uznawanych za proekologiczne w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 stosuje się współczynniki przekształcenia (konwersji) i ważenia, określone w załączniku X do rozporządzenia nr 1307/2013.
4. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, obszary uznawane za obszary proekologiczne oraz warunki wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, w tym warunki uznawania gospodarstw za znajdujące się w bliskiej odległości i wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 639/2014, uwzględniając rodzaje obszarów wymienionych w art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz kryteria ich uznawania za obszary proekologiczne, określone w art. 45 rozporządzenia nr 639/2014, a także mając na względzie zapewnienie osiągnięcia jak najkorzystniejszego oddziaływania na środowisko wykonywania praktyki utrzymania obszarów uznawanych za proekologiczne.