§ 4. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.23.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1985 r.
§  4.
1.
Do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego z powołaniem się na prawa pierwszeństwa, o których mowa w §§ 1 i 3, należy dołączyć zaświadczenie kierownictwa wystawy, stwierdzające:
1)
przy zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego: przedmiot wystawiony na wystawie, osobę wystawcy oraz datę i miejsce wystawienia,
2)
przy zgłoszeniu znaku towarowego: zamieszczenie znaku na towarze wystawionym na wystawie, osobę wystawcy i przedsiębiorstwo, rodzaj wystawionego towaru oraz datę i miejsce wystawienia.
2.
W przypadkach określonych w § 3 podpisy osób uprawnionych do wydawania zaświadczeń w imieniu kierownictwa zagranicznej wystawy powinny być uwierzytelnione zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie. Ponadto zaświadczenie to powinno być zalegalizowane przez miejscowo właściwy polski urząd konsularny, chyba że w umowie międzynarodowej, której stroną jest Polska, wymaganie legalizacji jest zniesione.