Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.98.648

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 4 października 1920 r.
w przedmiocie pierwokupu przetworów ziemniaczanych.

Na zasadzie art. 3, 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1920 roku "o zwalczaniu lichwy wojennej" (Dz. Ust. Rz. P. № 67, poz. 449) uchwały Rady Ministrów z dnia 8 października 1920 r. i rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 73, poz. 500) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Ministerstwu Aprowizacji przysługuje prawo pierwokupu przetworów ziemniaczanych, a mianowicie: krochmalu wszystkich gatunków, płatków i krajanki ziemniaczanej, wyprodukowanych w roku gospodarczym 1920/21.

Art.  2.

Nabywanie i zbywanie przetworów ziemniaczanych, wymienionych w art. 1-ym, może się odbywać jedynie na mocy każdorazowego zezwolenia Ministerstwa Aprowizacji.

Art.  3.

Przewóz wymienionych w art. 1-ym przetworów ziemniaczanych kolejami lub statkami odbywać się może jedynie na podstawie listów przewozowych lub certyfikatów, wystawianych na zlecenie Ministerstwa Aprowizacji przez Państwowy Urząd Ziemniaczany.

Art.  4.

Przekroczenie powyższego rozporządzenia będzie karane w myśl art. 4-go ustawy z dnia 2 lipca 1920 roku o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. Rz. P. № 67 - 1920, poz. 449).

Do przeprowadzenia postępowania karnego i wydawania orzeczeń powołane są władze administracyjne I-ej instancji.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.