§ 4. - Pas graniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1939 r.
§  4.
Przepisy §§ 2 i 3 oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wojewodów tracą moc w dniu 1 listopada 1939 r.