Rozdział 1 - Parametry aukcji głównej na rok dostaw 2027 - Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1690

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.

Rozdział  1

Parametry aukcji głównej na rok dostaw 2027

§  1. 
Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 6237 MW.
§  2. 
Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 387 zł/kW.
§  3. 
Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 2, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027, wynosi 1,05.
§  4. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 3, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 10%.
§  5. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 67%.
§  6. 
Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 187 zł/kW.
§  7. 
Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 12.
§  8. 
Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 na nie więcej niż:
1)
15 okresów dostaw przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 2400 zł/kW;
2)
5 okresów dostaw przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 400 zł/kW.
§  9. 
Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2027 wynoszą:
1)
500 MW - dla I kwartału;
2)
100 MW - dla II kwartału;
3)
100 MW - dla III kwartału;
4)
500 MW - dla IV kwartału.
§  10. 
Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 określa się na poziomie:
1)
92,67% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;
2)
93,48% - dla układów gazowo-parowych;
3)
93,31% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;
4)
15,28% - dla elektrowni wiatrowych na lądzie;
5)
20,86% - dla morskich farm wiatrowych;
6)
45,71% - dla elektrowni wodnych przepływowych;
7)
99,38% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;
8)
2,91% - dla elektrowni słonecznych;
9)
95,00% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;
10)
97,19% - dla bloków jądrowych;
11)
100,00% - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;
12)
90,35% - dla pozostałych rodzajów technologii.
§  11. 
Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynoszą:
1)
826 MW - dla strefy profilu synchronicznego;
2)
250 MW - dla Litwy;
3)
339 MW - dla Szwecji.