Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024. - Dz.U.2022.1690 - OpenLEX

Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1690

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) zarządza się, co następuje:

Parametry aukcji głównej na rok dostaw 2027

§  1. 
Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 6237 MW.
§  2. 
Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 387 zł/kW.
§  3. 
Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 2, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027, wynosi 1,05.
§  4. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 3, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 10%.
§  5. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 67%.
§  6. 
Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 187 zł/kW.
§  7. 
Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 12.
§  8. 
Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 na nie więcej niż:
1)
15 okresów dostaw przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 2400 zł/kW;
2)
5 okresów dostaw przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 400 zł/kW.
§  9. 
Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2027 wynoszą:
1)
500 MW - dla I kwartału;
2)
100 MW - dla II kwartału;
3)
100 MW - dla III kwartału;
4)
500 MW - dla IV kwartału.
§  10. 
Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 określa się na poziomie:
1)
92,67% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;
2)
93,48% - dla układów gazowo-parowych;
3)
93,31% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;
4)
15,28% - dla elektrowni wiatrowych na lądzie;
5)
20,86% - dla morskich farm wiatrowych;
6)
45,71% - dla elektrowni wodnych przepływowych;
7)
99,38% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;
8)
2,91% - dla elektrowni słonecznych;
9)
95,00% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;
10)
97,19% - dla bloków jądrowych;
11)
100,00% - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;
12)
90,35% - dla pozostałych rodzajów technologii.
§  11. 
Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynoszą:
1)
826 MW - dla strefy profilu synchronicznego;
2)
250 MW - dla Litwy;
3)
339 MW - dla Szwecji.

Parametry aukcji dodatkowych na rok dostaw 2024

§  12. 
Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi:
1)
3209 MW - dla I kwartału;
2)
1160 MW - dla II kwartału;
3)
1186 MW - dla III kwartału;
4)
4185 MW - dla IV kwartału.
§  13. 
Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi dla wszystkich kwartałów 387 zł/kW.
§  14. 
Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 13, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024, wynosi dla wszystkich kwartałów 1,0.
§  15. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 14, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi:
1)
18,17% - dla I kwartału;
2)
50,28% - dla II kwartału;
3)
49,17% - dla III kwartału;
4)
13,94% - dla IV kwartału.
§  16. 
Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi:
1)
21,46% - dla I kwartału;
2)
59,38% - dla II kwartału;
3)
58,07% - dla III kwartału;
4)
16,46% - dla IV kwartału.
§  17. 
Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 199 zł/kW.
§  18. 
Maksymalna liczba rund aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 12.
§  19. 
Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 określa się na poziomie:
1)
91,76% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;
2)
94,82% - dla układów gazowo-parowych;
3)
93,48% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;
4)
12,04% - dla elektrowni wiatrowych na lądzie;
5)
18,42% - dla turbin wiatrowych morskich;
6)
45,97% - dla elektrowni wodnych przepływowych;
7)
99,29% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;
8)
1,74% - dla elektrowni słonecznych;
9)
96,11% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;
10)
100,00% - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;
11)
89,30% - dla pozostałych rodzajów technologii.
§  20. 
Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, na aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynoszą dla każdego kwartału:
1)
500 MW - dla strefy profilu synchronicznego;
2)
203 MW - dla Litwy;
3)
457 MW - dla Szwecji.

Przepis końcowy

§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).