[Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego] - Art. 15. - Państwowe Ratownictwo Medyczne. - Dz.U.2021.2053 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego] - Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2053 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  15.  [Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego]
1. 
Jednostkami współpracującymi z systemem są:
1)
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
2)
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
3)
jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej,
4)
jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
5)
podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
6)
podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
7)
podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
8)
jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim,
9)
podmioty niewymienione w pkt 1-8 oraz społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

- które uzyskały wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

1a. 
Jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7 i 9, mogą być jednostkami współpracującymi z systemem, pod warunkiem że:
1)
osiągają gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu;
2)
dysponują ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1;
3)
dysponują środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1.
2. 
(uchylony).
3. 
Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
4. 
W jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, osoba będąca ratownikiem medycznym może udzielać w tych jednostkach świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 11 pkt 2, osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.