Rozdział 5 - Sprawozdanie roczne z działalności Komisji i raport Komisji  - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.

Rozdział  5

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji i raport Komisji 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji i raport Komisji 

1. 
Komisja przygotowuje, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie roczne ze swojej działalności za rok poprzedni.
2. 
Sprawozdanie roczne z działalności Komisji zawiera w szczególności:
1)
informację o zgłoszonych przypadkach przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 2, a także przypadkach przestępstw niezawiadomienia;
2)
informację o monitorowanych przez Komisję działaniach, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5;
3)
informację o monitorowanych przez Komisję postępowaniach, o których mowa w art. 24-25a;
4)
informację o postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez Komisję;
5)
informację o podjętych przez Komisję działaniach prewencyjnych, edukacyjnych i badawczych;
6)
informację o współpracy Komisji z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony praw małoletnich, w szczególności działającymi na rzecz ich ochrony przed przemocą seksualną;
7)
informację o opiniowanych przez Komisję projektach aktów prawnych;
8)
wnioski i rekomendacje dla organów państwa oraz organizacji i podmiotów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom wykorzystywania seksualnego, przestrzegania praw małoletnich osób poszkodowanych poniżej lat 15, odpowiedniego reagowania organów państwa, a także podejmowania działań umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych przestępstw.

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji jest jawne i udostępnia się je publicznie.

1. 
Na podstawie swojej działalności Komisja opracowuje raport dotyczący zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich wraz z rekomendacjami.
2. 
Komisja opracowuje raport, o którym mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz na 3 lata.
3. 
Raport, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i udostępnia się go publicznie.

(uchylony)

(uchylony).