Art. 42. - [Termin sporządzenia i elementy sprawozdania rocznego z działalności Komisji] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  42.  [Termin sporządzenia i elementy sprawozdania rocznego z działalności Komisji]
1. 
Komisja przygotowuje, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie roczne ze swojej działalności za rok poprzedni.
2. 
Sprawozdanie roczne z działalności Komisji zawiera w szczególności:
1)
informację o zgłoszonych przypadkach przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 2, a także przypadkach przestępstw niezawiadomienia;
2)
informację o monitorowanych przez Komisję działaniach, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5;
3)
informację o monitorowanych przez Komisję postępowaniach, o których mowa w art. 24-25a;
4)
informację o postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez Komisję;
5)
informację o podjętych przez Komisję działaniach prewencyjnych, edukacyjnych i badawczych;
6)
informację o współpracy Komisji z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony praw małoletnich, w szczególności działającymi na rzecz ich ochrony przed przemocą seksualną;
7)
informację o opiniowanych przez Komisję projektach aktów prawnych;
8)
wnioski i rekomendacje dla organów państwa oraz organizacji i podmiotów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom wykorzystywania seksualnego, przestrzegania praw małoletnich osób poszkodowanych poniżej lat 15, odpowiedniego reagowania organów państwa, a także podejmowania działań umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych przestępstw.