Art. 22. - [Przekazanie zgłoszenia prokuratorowi] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  22.  [Przekazanie zgłoszenia prokuratorowi]
1. 
Komisja niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi zgłoszenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1.
2. 
Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1, jest równoznaczne z zawiadomieniem organu powołanego do ścigania przestępstw w rozumieniu art. 240 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
3. 
Jeżeli z treści zgłoszenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1, wynika, że w sprawie wydane zostało prawomocne orzeczenie o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu postępowania ze względu na przedawnienie karalności, Komisja może odstąpić od czynności wskazanych w ust. 1 i zwrócić się bezpośrednio do właściwej prokuratury lub właściwego sądu o przekazanie sprawy Komisji wraz z aktami sprawy.