Art. 2. - [Zadania Komisji mające na celu wyjaśnianie przypadków przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych na szkodę małoletniego poniżej lat 15] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  2.  [Zadania Komisji mające na celu wyjaśnianie przypadków przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych na szkodę małoletniego poniżej lat 15]
1. 
Komisja prowadzi działania mające na celu wyjaśnianie przypadków przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 2.
2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
wydawanie postanowień o wpisie osób w Rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606), zwanym dalej "Rejestrem";
2)
badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów oraz osób fizycznych w zakresie wyjaśniania przypadków przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 2, w tym ustalanie przypadków niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu ich popełnienia;
3)
identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania przestępstw, o których mowa w art. 1 pkt 2.