Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.425

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  17.  [Upoważnienie pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa do załatwiania spraw w imieniu Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa]
1.  Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogą upoważniać na piśmie pracowników Głównego Inspektoratu lub wojewódzkiego inspektoratu, zwanych dalej "pracownikami Inspekcji", do załatwiania spraw w ich imieniu, w tym do wykonywania czynności w ramach kontroli, zwanych dalej "czynnościami kontrolnymi", i innych czynności urzędowych, oraz prowadzą rejestr tych upoważnień.
2.  Pracownikiem Inspekcji upoważnionym na podstawie ust. 1, zwanym dalej "urzędowym inspektorem", może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe albo posiada dyplom uzyskany w szkole wyższej za granicą uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) odbyła służbę przygotowawczą;
3) zdała egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora z zakresu znajomości przepisów dotyczących spraw ochrony roślin przed agrofagami, środków ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzony zaświadczeniem.
3.  Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) numer upoważnienia;
2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej;
3) zakres udzielonego upoważnienia;
4) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego przez nią stanowiska lub wykonywanej funkcji;
5) termin ważności upoważnienia;
6) datę i miejsce wydania upoważnienia.
4.  Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może obejmować upoważnienie do wykonywania zadań urzędowego inspektora ds. zdrowia roślin w rozumieniu art. 3 pkt 33 rozporządzenia 2017/625.
5.  Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogą upoważniać na piśmie do wykonywania czynności kontrolnych lub innych czynności urzędowych także pracowników Inspekcji niebędących urzędowymi inspektorami i osoby niebędące pracownikami Inspekcji, jeżeli zapewni to sprawne wykonywanie tych czynności.
6.  Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i 5, może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte.