Oznaczenie organów sądowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.61.431

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 16 czerwca 1925 r.
o oznaczeniu organów sądowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Na podstawie art. 109 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem (Dz. U. R. P. № 100 poz. 926) zarządza się co następuje:
Do sporządzania protestów wekslowych i czekowych w okręgu sądu powiatowego są upoważnieni oprócz sędziów powiatowych komornicy i urzędnicy sądowi przydzieleni do danego sądu.
Weksle i czeki przeznaczone do protestu należy wręczyć komornikowi sądowemu lub przełożonemu kancelarji naczelnika sądu powiatowego. Sędzia powiatowy wyznaczy urzędnika do wykonania czynności zachowawczej.

Wykonanie czynności zachowawczej można uczynić zależnem od uiszczenia zaliczki wystarczającej na pokrycie gotowych wydatków i opłat.

Sąd powiatowy, któremu oddano weksel lub czek do zaprotestowania, może polecić wykonanie tej czynności komornikowi sądowemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu i Toruniu i w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach z dniem 1 lipca 1925 r.