Art. 5. - Organy administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.
Art.  5.
1.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Terminy i sposób przejmowania spraw inwalidzkich od władz skarbowych przez organa administracji zaopatrzenia inwalidzkiego, przewidziane dekretem niniejszym, ustali Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu w drodze zarządzenia.
3.
Do czasu przejęcia spraw inwalidzkich przez organa administracji zaopatrzenia inwalidzkiego (ust. 2) władze skarbowe załatwiają je w dotychczasowym zakresie.