Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzanie uczestników tych zajęć.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.127.614

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 października 1995 r.
w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:
1.
Szpital psychiatryczny organizuje zajęcia rehabilitacyjne w szczególności:
1)
w oddziałach całodobowych lub dziennych,
2)
na wyznaczonych stanowiskach pracy,
3)
w wyodrębnionych ośrodkach rehabilitacji.
2.
W szpitalach psychiatrycznych liczących powyżej 150 łóżek zajęcia rehabilitacyjne organizowane są również w wyodrębnionych oddziałach rehabilitacji.
1.
Dla organizacji zadań określonych w § 1 kierownik szpitala psychiatrycznego tworzy zespół rehabilitacyjny. W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny oraz przedstawiciel administracji szpitala.
2.
Do zadań zespołu rehabilitacyjnego należy:
1)
planowanie, koordynacja i okresowa ocena skuteczności zajęć rehabilitacyjnych,
2)
ustalanie miejsc zajęć rehabilitacyjnych dla pacjentów.
Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się zgodnie z indywidualnym programem przygotowanym przez terapeutów zajęciowych we współdziałaniu z pacjentem.
1.
W oddziale całodobowym i dziennym tworzy się pracownie terapii zajęciowej.
2.
Zajęcia rehabilitacyjne w pracowni powinny być prowadzone 5 razy w tygodniu, co najmniej przez 4 godziny dziennie.
3.
Zajęcia rehabilitacyjne obejmują: ćwiczenia samoobsługi i rozwijanie umiejętności społecznych, działania edukacyjne, różnorodne formy terapii poprzez pracę oraz inne formy terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.
1.
Ośrodek rehabilitacji lub oddział rehabilitacji zapewniają warunki konieczne do pełnej realizacji programów rehabilitacji. Zajęcia rehabilitacyjne dla pacjentów powinny być prowadzone 5 razy w tygodniu po 2 do 5 godzin dziennie.
2.
Terapeuta zajęciowy w ośrodku lub w oddziale powinien prowadzić zajęcia rehabilitacyjne z nie więcej niż 10 uczestnikami tych zajęć.
1.
Uczestniczący aktywnie w zajęciach rehabilitacyjnych otrzymują nagrody pieniężne.
2.
Wysokość nagrody wynosi od 5% do 30% najniższego wynagrodzenia, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy.
3.
Nagrodę przyznaje i określa jej wysokość kierownik szpitala psychiatrycznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.