Zajęcia rehabilitacyjne organizowane w szpitalach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.522

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
cele, rodzaje, zakres programowy i wymiar czasu zajęć rehabilitacyjnych, organizowanych w szpitalach psychiatrycznych, zwanych dalej "zajęciami rehabilitacyjnymi";
2)
sposób prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacyjnych;
3)
sposób nagradzania uczestników zajęć rehabilitacyjnych.
Celem zajęć rehabilitacyjnych jest:
1)
zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych i przeciwdziałanie ich nawrotom;
2)
nauka aktywnego udziału we własnym leczeniu;
3)
nauka i doskonalenie umiejętności:
a)
społecznych,
b)
praktycznych, w tym samoobsługi;
4)
poszukiwanie odpowiednich form rozwoju osobistego i wspieranie rozwoju osobistego;
5)
integracja społeczna;
6)
wsparcie i edukacja rodzin.
Określa się następujące rodzaje zajęć rehabilitacyjnych:
1)
sesje pomocy psychologicznej, w szczególności w postaci psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej;
2)
edukacja i psychoedukacja;
3)
terapia zajęciowa;
4)
trening umiejętności społecznych;
5)
arteterapia;
6)
terapia ruchowa.
Zakres programowy zajęć rehabilitacyjnych obejmuje w przypadku:
1)
sesji pomocy psychologicznej - przygotowanie do rozwiązywania problemów emocjonalnych, interpersonalnych, do postępowania w sytuacjach kryzysowych, także z udziałem rodzin pacjentów;
2)
edukacji i psychoedukacji - przedstawienie pacjentowi podstawowej wiedzy na temat jego choroby;
3)
terapii zajęciowej - dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów ćwiczenie umiejętności koncentracji, ćwiczenie umiejętności organizacji wykonywania kolejnych czynności prowadzących do realizacji określonego zadania;
4)
treningu umiejętności społecznych - dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów nabywanie i ćwiczenie umiejętności o charakterze samoobsługowym, umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, komunikacyjnych oraz umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z procesu leczenia;
5)
arteterapii - poznawanie i doskonalenie zróżnicowanych form i technik sztuki pomocnych we wzmacnianiu rozwoju osobistego pacjenta;
6)
terapii ruchowej - zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.
1.
Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji, opracowanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii i psychologa lub terapeutę zajęciowego, we współdziałaniu z pacjentem.
2.
W indywidualnym planie rehabilitacji uwzględnia się takie rodzaje zajęć rehabilitacyjnych, aby stanowiły system skoordynowanych oddziaływań, mających prowadzić do umożliwienia pacjentowi samodzielnej egzystencji, integracji społecznej, podjęcia aktywności zawodowej i nabycia umiejętności zapewniających możliwie największą niezależność.
3.
W indywidualnym planie rehabilitacji określa się indywidualny rodzaj i wymiar czasu zajęć rehabilitacyjnych dla danego pacjenta z uwzględnieniem przebiegu choroby, nasilenia jej objawów oraz oczekiwań i możliwości tego pacjenta.
1.
Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone 5 razy w tygodniu w wymiarze od 2 do 5 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
2.
W godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy pacjentom zapewnia się również dostęp do zorganizowanych form aktywności usprawniających ich adaptację społeczną.
1.
Dokumentacja zajęć rehabilitacyjnych jest prowadzona w historii choroby, stanowiącej część dokumentacji medycznej.
2.
W historii choroby zamieszcza się informacje o przebiegu udziału pacjenta w zajęciach rehabilitacyjnych dotyczące:
1)
zmian w zakresie zdolności ruchowych;
2)
napędu - aktywności niekierowanej (własnej);
3)
koncentracji uwagi (podczas aktywności spontanicznej, w czasie zabawy, wykonywania zadań; czas koncentracji);
4)
współdziałania (w różnych sytuacjach; czas współdziałania);
5)
opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności), także w zakresie kontroli zachowań, zdolności proszenia o pomoc, budowania poprawnych relacji interpersonalnych, kształtowania asertywności;
6)
dominującego nastroju i emocji;
7)
gotowości do kontaktów (rodzaje, kierunek);
8)
umiejętności w zakresie samoobsługi;
9)
zachowań trudnych (opis tych zachowań oraz sytuacji, w których występują).
1.
Pacjenci aktywnie uczestniczący w zajęciach rehabilitacyjnych mogą otrzymywać nagrody rzeczowe.
2.
Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej sporządza osoba opracowująca indywidualny plan rehabilitacji, o której mowa w § 5 ust. 1.
3.
Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej zawiera: imię i nazwisko pacjenta, imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz propozycję nagrody rzeczowej wraz z uzasadnieniem.
4.
Kierownik szpitala psychiatrycznego zatwierdza wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej i określa jej wartość.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć (Dz. U. Nr 127, poz. 614), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2013 r. na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 19).