Organizacja zespołów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.52

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 lutego 1973 r.
w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
1.
Opiekę zdrowotną sprawują następujące zakłady służby zdrowia:
1)
zespoły opieki zdrowotnej - na obszarze poszczególnych powiatów,
2)
zespoły wojewódzkich przychodni, wojewódzkie zespoły specjalistyczne i szpitale wojewódzkie - na obszarze poszczególnych województw,
3)
właściwe jednostki organizacyjne akademii medycznych i instytutów naukowo-badawczych - na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.
2.
W celu zapewnienia opieki zdrowotnej określonym grupom ludności mogą być tworzone za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zespoły przemysłowej (górniczej, portowej) służby zdrowia i zespoły opieki zdrowotnej dla szkół wyższych.
W sprawowaniu opieki zdrowotnej uczestniczą na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami:
1)
powiatowe, portowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne,
2)
zakłady dla przewlekle chorych,
3)
wojewódzkie stacje krwiodawstwa,
4)
wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego,
5)
zakłady typu sanatoryjnego i zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.
1.
Szczegółową strukturę organizacyjną i zasady działania zespołów opieki zdrowotnej i zakładów służby zdrowia stopnia wojewódzkiego ustalają statuty zatwierdzone przez organy do spraw zdrowia i opieki społecznej prezydiów właściwych rad narodowych sprawujące bezpośredni nadzór nad danym zespołem lub zakładem.
2.
Organy określone w ust. 1 powinny przed zatwierdzeniem statutów zasięgnąć opinii właściwych komisji rad narodowych i wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
3.
Wzorcowe statuty zespołów opieki zdrowotnej i zakładów służby zdrowia stopnia wojewódzkiego oraz szczegółowe zasady organizacji tych zakładów ustali Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
Zespół opieki zdrowotnej jest jednostką organizacyjną i budżetową, tworzoną i podlegającą prezydium powiatowej rady narodowej.
1.
Obszar działania zespołu opieki zdrowotnej obejmuje powiat. Obszar działania zespołu opieki zdrowotnej, którego siedzibą jest miasto stanowiące powiat, może obejmować również powiat otaczający to miasto.
2.
Jeżeli uzasadniają to potrzeby ludności i stan rozbudowy bazy leczniczej, za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej mogą być utworzone na obszarze powiatu dwa lub więcej zespoły opieki zdrowotnej albo zespół obejmujący zakresem działania więcej niż jeden powiat.
Zadaniem zespołu opieki zdrowotnej jest zapewnienie miejscowej ludności opieki zdrowotnej podstawowej oraz opieki specjalistycznej.
1.
Gminny ośrodek zdrowia jest placówką terenową właściwego zespołu opieki zdrowotnej.
2.
Zadaniem gminnego ośrodka zdrowia jest zapewnienie miejscowej ludności opieki zdrowotnej podstawowej.
3.
W skład gminnego ośrodka zdrowia, poza poradnią ogólną i poradnią stomatologiczną, mogą wchodzić również poradnie dla kobiet i poradnie dla dzieci.
4.
Kierownika gminnego ośrodka zdrowia oraz kierowników wiejskich i przyzakładowych ośrodków zdrowia powołuje dyrektor zespołu opieki zdrowotnej po zasięgnięciu opinii naczelnika gminy.
5.
Środki finansowe na bieżące wydatki rzeczowe i na kapitalne remonty, przeznaczone dla gminnych, wiejskich i przyzakładowych ośrodków zdrowia, wchodzą w skład budżetu właściwej gminnej rady narodowej.
6.
Kierownik gminnego ośrodka zdrowia nadzoruje pracę rejonowych ośrodków zdrowia położonych na obszarze gminy.
7.
Dyrektor zespołu opieki zdrowotnej może przekazać kierownikowi gminnego ośrodka zdrowia nadzór nad przyzakładowymi ośrodkami zdrowia położonymi na obszarze gminy.
Zespoły wojewódzkich przychodni, wojewódzkie zespoły specjalistyczne i szpitale wojewódzkie są jednostkami organizacyjnymi i budżetowymi tworzonymi i podlegającymi prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
1.
Do zadań zespołu wojewódzkich przychodni należy:
1)
udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych uzupełniających świadczenia zespołów opieki zdrowotnej,
2)
udzielanie świadczeń konsultacyjnych,
3)
sprawowanie nadzoru specjalistycznego, według zasad określonych odrębnymi przepisami,
4)
organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników medycznych,
5)
prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej.
2.
Świadczeń określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 udzielają przychodnie specjalistyczne wchodzące w skład zespołu.
3.
Jeżeli przychodnia specjalistyczna wchodząca w skład zespołu wojewódzkich przychodni posiada oddział szpitalny, do zadań jej należy również sprawowanie opieki stacjonarnej.
Do zadań wojewódzkiego zespołu specjalistycznego należy sprawowanie opieki specjalistycznej w określonej dziedzinie medycyny.
1.
Do zadań szpitala wojewódzkiego należy w szczególności:
1)
sprawowanie opieki stacjonarnej w dziedzinach uzupełniających opiekę zdrowotną specjalistyczną sprawowaną przez zespoły opieki zdrowotnej lub w przypadkach wymagających szczególnych warunków lub kwalifikacji zawodowych,
2)
udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych, jeżeli w skład szpitala wchodzą poradnie specjalistyczne,
3)
organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników medycznych.
2.
Zakres działania szpitala wojewódzkiego może obejmować różne specjalności lub tylko jedną określoną dziedzinę medycyny.
1.
Zadania przychodni i szpitali wojewódzkich mogą być wykonywane przez odpowiednie jednostki organizacyjne (kliniki, instytuty, poradnie przykliniczne) akademii medycznych i instytutów naukowo-badawczych na podstawie porozumienia pomiędzy organem do spraw zdrowia i opieki społecznej prezydium właściwej rady narodowej a akademią medyczną lub instytutem naukowo-badawczym.
2.
Na zasadach określonych w ust. 1 wymienione w tym przepisie jednostki organizacyjne mogą ponadto sprawować podstawową lub specjalistyczną opiekę zdrowotną nad miejscową ludnością.
1.
Do zadań jednostek organizacyjnych sprawujących opiekę zdrowotną na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo (§ 1 ust. 1 pkt 3) należy w szczególności:
1)
udzielanie wysoko kwalifikowanych świadczeń konsultacyjnych,
2)
udzielanie świadczeń leczniczych w specjalnościach, które nie są reprezentowane w zespołach opieki zdrowotnej i w zakładach służby zdrowia stopnia wojewódzkiego,
3)
sprawowanie nadzoru specjalistycznego, według zasad określonych odrębnymi przepisami,
4)
organizowanie i udział w szkoleniu podyplomowym pracowników medycznych z wyższym wykształceniem,
5)
prowadzenie prac metodyczno-organizacyjnych,
6)
prowadzenie badań naukowych mających na celu podniesienie stanu zdrowotności na danym obszarze,
7)
organizowanie i prowadzenie zespołów klinicznych w oparciu o zakłady służby zdrowia stopnia wojewódzkiego.
2.
Obszary działania jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii prezydiów właściwych wojewódzkich rad narodowych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o województwie - należy przez to rozumieć również miasto wyłączone z województwa,
2)
o powiecie - należy przez to rozumieć również miasto stanowiące powiat i dzielnicę miasta wyłączonego z województwa,
3)
o prezydium wojewódzkiej rady narodowej - należy przez to rozumieć również prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa,
4)
o prezydium powiatowej rady narodowej - należy przez to rozumieć również prezydium rady narodowej miasta stanowiącego powiat oraz prezydium dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa.
1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1962 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia (Dz. U. Nr 60, poz. 293) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się w § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, § 6, § 8, § 9, § 10 i w § 15 ust. 2,
2)
w § 14 ust. 1 skreśla się wyrazy "poradni higieny pracy w przychodniach obwodowych oraz".
2.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1964 r. w sprawie organizacji i zadań stacji pogotowia ratunkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się § 2,
2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Zadania określone w § 1 wykonują na obszarze województw wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego.",

3)
skreśla się w § 5 ust. 2 i § 6,
4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Zadania w zakresie pomocy doraźnej na obszarze powiatu wykonuje dział pomocy doraźnej i przyjęć zespołu opieki zdrowotnej, do którego należy:

1) udzielanie świadczeń określonych w § 1 pkt 1, 2, 4 i 5 na terenie objętym działalnością zespołu,

2) współdziałanie z działami pomocy doraźnej i przyjęć zespołów opieki zdrowotnej na terenach sąsiadujących powiatów,

3) udzielanie pomocy innym działom pomocy doraźnej i przyjęć zespołów opieki zdrowotnej oraz stacjom pogotowia ratunkowego w razie klęsk żywiołowych i poważniejszych katastrof.",

5)
skreśla się § 8 i 11.
3.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów (Dz. U. Nr 11, poz. 110) skreśla się w § 2 ust. 2, 3 i 4, § 5, § 6 i § 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie organizacji otwartej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 36, poz. 183).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.