Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 kwietnia 1971 r.
w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów.

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
1.
Studenci szkół wyższych, osoby pobierające stypendia doktoranckie i habilitacyjne oraz osoby odbywające asystenckie studia przygotowawcze, zwani dalej "studentami", uprawnieni są do korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników.
2.
Przepis ust. 1 dotyczy również pozostających na wyłącznym utrzymaniu studenta: małżonka oraz dzieci własnych, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w wieku do lat 16, a jeżeli uczą się w szkołach - do lat 24.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do słuchaczy studiów nauczycielskich, studiów kulturalno-oświatowych i studiów bibliotekarskich.
1.
W miejscowości będącej siedzibą szkoły wyższej (szkół wyższych) świadczeń zapobiegawczo-leczniczych udziela osobom określonym w § 1 przychodnia dla studentów.
2-4. 1
(skreślone).
5.
Jeżeli rodzaj lub zakres świadczeń przekracza możliwości przychodni dla studentów albo gdy w miejscu zamieszkania lub pobytu studenta bądź osoby określonej w § 1 ust. 3 nie ma takiej przychodni, potrzebnych świadczeń udzielają właściwe zakłady społeczne służby zdrowia przeznaczone dla ogółu ludności.
1.
Ze świadczeń przychodni dla studentów mogą również korzystać:
1)
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w szkołach wyższych oraz pracownicy pedagogiczni studiów (§ 1 ust. 3),
2)
osoby, które w okresie zatrudnienia w szkołach wyższych lub studiach korzystały w myśl pkt 1 ze świadczeń przychodni dla studentów, a następnie nabyły uprawnienia do pobierania renty.
2.
Za zgodą organu do spraw zdrowia prezydium wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej, wyrażoną po uzgodnieniu z radą okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich, ze świadczeń przychodni dla studentów mogą również korzystać pracownicy szkół wyższych nie wymienieni w ust. 1 pkt 1, zatrudniani przez szkoły wyższe dla wykonania zadań naukowych lub dydaktycznych.
1.
Do zadań przychodni dla studentów należy zapobieganie chorobom oraz ich leczenie, a w szczególności:
1)
przeprowadzanie badań stanu zdrowia:
a)
okresowych,
b)
mających na celu wczesne wykrywanie i zapobieganie niektórym chorobom,
c)
kontrolnych, przed podjęciem nauki lub pracy po 30-dniowym okresie niezdolności do nauki lub pracy z powodu choroby,
2)
przeprowadzanie wstępnych badań stanu zdrowia niektórych grup kandydatów do szkół wyższych oraz studiów z uwzględnieniem wymagań związanych z odbywaniem praktyk robotniczych,
3)
poradnictwo sportowo-lekarskie oraz w zakresie wychowania fizycznego,
4)
udzielanie ambulatoryjnych świadczeń leczniczych,
5)
udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej zamkniętej, jeżeli w skład przychodni wchodzi oddział szpitalny lub izba chorych,
6)
udzielanie pomocy leczniczej obłożnie chorym przebywającym w domach studentów, a także w domu chorego, jeżeli odległość od siedziby przychodni nie przekracza 2 km,
7)
wykonywanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad chorymi przebywającymi w półsanatorium dla studentów,
8)
orzekanie o czasowej niezdolności do zajęć związanych ze studiami lub do pracy,
9)
wydawanie na wniosek kierownika studium wojskowego lub w wyniku obserwacji stanu zdrowia studenta albo osoby określonej w § 1 ust. 3 opinii o stanie zdrowia w związku z ustaleniem przydatności do szkolenia w ramach studium wojskowego, zgodnie z przepisem o badaniu lekarskim i ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej,
10)
wystawianie wniosków o potrzebie leczenia uzdrowiskowego,
11)
współdziałanie z kierownictwem szkoły wyższej, studium, Zrzeszeniem Studentów Polskich, właściwą terenowo stacją sanitarno-epidemiologiczną i zakładami społecznymi służby zdrowia, udzielającymi świadczeń określonych w § 2 ust. 5 w zakresie spraw mających wpływ na stan zdrowia,
12)
systematyczna obserwacja i analiza stanu zdrowotnego oraz absencji chorobowej,
13)
bieżący nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym szkoły i urządzeń socjalnych przeznaczonych dla słuchaczy,
14)
zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie,
15)
szerzenie oświaty zdrowotnej,
16)
wykonywanie innych zadań zleconych przez organy nadrzędne.
2.
Do zadań przychodni dla studentów należy ponadto:
1)
przeprowadzanie wstępnych badań stanu zdrowia osób przyjmowanych do pracy w szkołach wyższych, studiach i prowadzonych przez nie jednostkach organizacyjnych (domy studenta gospodarstwa pomocnicze i inne),
2)
organizowane w miarę możliwości okresowych badań radiologicznych płuc pracowników jednostek określonych w pkt 1.
(skreślony).
(skreślony).
1.
Dowodem uprawniającym studenta lub słuchacza (§ 1 ust. 3) do świadczeń profilaktyczno-leczniczych jest książka zdrowia wydana przez właściwą szkołę (studium) według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Ważność książki zdrowia stwierdza się na podstawie indeksu, legitymacji szkolnej lub innego właściwego w tym zakresie dokumentu.
2.
Dowodem uprawniającym małżonka lub dzieci studenta oraz słuchacza (§ 1 ust. 3) do świadczeń profilaktyczno-leczniczych jest książka zdrowia (ust. 1) wraz z odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi okoliczności określone w myśl § 1 ust. 2.
Podstawą do wydawania leków przez apteki otwarte jest recepta wystawiona przez lekarza zakładu społecznego służby zdrowia według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do osób odbywających studia systemem wieczorowym lub zaocznym.
(skreślony).
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów (Dz. U. Nr 55, poz. 342).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 2-4 skreślone przez § 15 ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej (Dz.U.73.7.52) z dniem 9 marca 1973 r.
2 § 5 skreślony przez § 15 ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej (Dz.U.73.7.52) z dniem 9 marca 1973 r.
3 § 6 skreślony przez § 15 ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej (Dz.U.73.7.52) z dniem 9 marca 1973 r.
4 § 10 skreślony przez § 15 ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej (Dz.U.73.7.52) z dniem 9 marca 1973 r.