Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1489 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  62g. 
1.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1) przyznaje status zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, w przypadku gdy są spełnione kryteria określone w art. 16 ust. 3 lit. a-g rozporządzenia nr 1005/2008, i wydaje świadectwo zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz. Urz. UE L 280 z 27.10.2009, str. 5), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1010/2009";
2) zawiesza status zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008 - w przypadku gdy zachodzą okoliczności określone w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2009;
3) odbiera status zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, i cofa świadectwo zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1010/2009 - w przypadku gdy zachodzą okoliczności określone w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2009.
2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z przyznawaniem, zawieszaniem i odbieraniem statusu zatwierdzonego podmiotu gospodarczego oraz wydawaniem i cofaniem świadectwa zatwierdzonego podmiotu gospodarczego, o których mowa w rozporządzeniu nr 1010/2009.