Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.6.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 39 grudnia 1919 r.
w przedmiocie organizacji oddziałów Policji Państwowej, pełniących służbą na kolejach, na obszarze Województw: Warszawskiego, Lubelskiego, Kieleckiego, Łódzkiego i Białostockiego, wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych na zasadzie art. 9 ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. (Dz. Praw № 61, poz. 363).

Art.  1.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego na kolejach, wyznacza się specjalne oddziały policji państwowej, których działalność ogranicza się w zasadzie na teren kolejowy.

Art.  2.

Oddziały w obrąbie danego okręgu policyjnego podlegają służbowo, gospodarczo i administracyjnie bezpośrednio odnośnym Komendom Okręgowym.

Art.  3.

Stosownie do potrzeb i w zależności od lokalnych warunków oddziały te w obrębie danego okręgu dzielą się na poszczególne komisarjaty kolejowe, obejmujące określony odcinek linji kolejowej.

Art.  4.

Kierownicy komisarjatów podlegli są komendzie okręgu policji, przy której wyznaczony będzie specjalny fupkcjonarjusz policji do spraw kolejowych.

Art.  5.

W zakresie bezpieczeństwa i czynności wykonawczych władz, oddziały, pełniące służbę na kolejach, podlegają miejscowym władzom administracyjno-państwowym.

Art.  6.

Funkcjonarjuszów, pełniących służbę na kolejach, obowiązują ogólne ustawy, przepisy i instrukcje oraz regulaminy policyjne.

Art.  7.

Do szczególnych obowiązków komisarjatów, względnie policyjnych posterunków kolejowych, należą:

1. udzielanie pomocy organom kolejowym przy nieporozumieniach z publicznością,

2. współdziałanie przy sporządzaniu lub samoistne sporządzanie protokułów w sprawach przekroczeń przepisów kolejowych,

3. udzielanie w zakresie funkcji policyjnych pomocy funkcjonarjuszom państwowym' przy spełnianiu czynności służbowych na terenie kolejowym,

4. ochr-ona podróżnych i ich mienia, oraz mienia kolei żelaznych,

5. przestrzeganie należytego zachowania się publiczności względem urządzeń kolejowych,

6. współdziałanie przy katastrofach kolejowych,

7. ochrona przez konwoje rządowych transportów, za wyjątkiem wojskowych, na wyraźne zażądanie odnośnych władz państwowych, za zwrotem przez dany urząd kosztów diet transportujących funkcjonarjuszów policyjnych.

Art.  8.

W wypadkach, wymagających niezwłocznej interwencji policji państwowej względem podróżnych i towarów, będących w drodze, funkcjonarjusze policyjni, urzędujący na danej stacji, porozumiewają się bezpośrednio z organami policyjnemi innych stacji, chociażby należącemi do innych komisarjatów lub okręgów.