Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 maja 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie organizacji oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach, na obszarze województw: Warszawskiego, Lubelskiego, Kieleckiego, Łódzkiego i Białostockiego oraz m. st. Warszawy.

Na zasadzie art. 9 ustawy o policji państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 61 poz. 363), zarządzam co następuje:
§  1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, spokoju i porządku na kolejach wyznacza się specjalne komisarjaty i posterunki stałe, tudzież posterunki niestałe, wystawiane w miarę potrzeby przez najbliższe komendy względnie posterunki policyjne.
§  2. Stosownie do potrzeb i w zależności od warunków lokalnych komisarjaty i posterunki stałe na kolejach obejmują określone odcinki kolejowe.
§  3. Komisarjaty i posterunki podlegają służbowo odnośnym komendom powiatowym; w miastach, stanowiących odrębną jednostkę administracyjną-komendom policji tychże miast, w miastach zaś posiadających tylko komisarjaty policji-tymże komisarjatom.
§  4. W zakresie bezpieczeństwa i czynności wykonawczych władz państwowych i samorządowych, policja, pełniąca służbą na kolejach, podlega miejscowym władzom administracyjnym państwowym.
§  5. Celem ujednostajnienia czynności policji na kolejach, oraz nadzoru nad wykonaniem służby policyjnej, wyznacza się przy każdej z odnośnych okręgowych komend policji urzędnika inspekcyjnego.
§  6. Szczegółowe obowiązki policji państwowej, pełniącej służbę na kolejach, określi specjalna instrukcja, wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych.
§  7. W wypadkach, wymagających interwencji policji, komisarjaty i posterunki na kolejach porozumiewają się między sobą bezpośrednio i wzajemnie okazują sobie jaknajdalej idącą pomoc.
§  8. Dla zapewnienia sprawności policji na kolejach w zakresie wykrywania przestępstw, komisarjaty obejmują określone odcinki kolejowe i prowadzą inwigilację, oraz dochodzenia i śledztwa w wypadkach przestępstw większej wagi, popełnionych na terenach kolejowych, w ścisłem porozumieniu z lokalnemi władzamj policyjnemi i kolejowemu
§  9. Dyrekcje i inspekcje kolejowe znoszą się bezpośrednio z komendami okręgowemi i powiatowemi, zaś lokalne władze kolejowe z ko-misarjatami i lokalnemi władzami policyjnemi.
§  10. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z d. 30 grudnia 1919 r. w przedmiocie organizacji oddziałów policji państwowej, pełniących służbę na kolejach na obszarze województw: Warszawskiego, Lubelskiego, Kieleckiego, Łódzkiego i Białostockiego, wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych (Dz. Ust. R. P. № 6 z r. 1920 poz. 42).
§  11. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia