§ 7. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  7.
1.
Dowodem uprawniającym studenta lub słuchacza (§ 1 ust. 3) do świadczeń profilaktyczno-leczniczych jest książka zdrowia wydana przez właściwą szkołę (studium) według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Ważność książki zdrowia stwierdza się na podstawie indeksu, legitymacji szkolnej lub innego właściwego w tym zakresie dokumentu.
2.
Dowodem uprawniającym małżonka lub dzieci studenta oraz słuchacza (§ 1 ust. 3) do świadczeń profilaktyczno-leczniczych jest książka zdrowia (ust. 1) wraz z odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi okoliczności określone w myśl § 1 ust. 2.