§ 4. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  4.
1.
Do zadań przychodni dla studentów należy zapobieganie chorobom oraz ich leczenie, a w szczególności:
1)
przeprowadzanie badań stanu zdrowia:
a)
okresowych,
b)
mających na celu wczesne wykrywanie i zapobieganie niektórym chorobom,
c)
kontrolnych, przed podjęciem nauki lub pracy po 30-dniowym okresie niezdolności do nauki lub pracy z powodu choroby,
2)
przeprowadzanie wstępnych badań stanu zdrowia niektórych grup kandydatów do szkół wyższych oraz studiów z uwzględnieniem wymagań związanych z odbywaniem praktyk robotniczych,
3)
poradnictwo sportowo-lekarskie oraz w zakresie wychowania fizycznego,
4)
udzielanie ambulatoryjnych świadczeń leczniczych,
5)
udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej zamkniętej, jeżeli w skład przychodni wchodzi oddział szpitalny lub izba chorych,
6)
udzielanie pomocy leczniczej obłożnie chorym przebywającym w domach studentów, a także w domu chorego, jeżeli odległość od siedziby przychodni nie przekracza 2 km,
7)
wykonywanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad chorymi przebywającymi w półsanatorium dla studentów,
8)
orzekanie o czasowej niezdolności do zajęć związanych ze studiami lub do pracy,
9)
wydawanie na wniosek kierownika studium wojskowego lub w wyniku obserwacji stanu zdrowia studenta albo osoby określonej w § 1 ust. 3 opinii o stanie zdrowia w związku z ustaleniem przydatności do szkolenia w ramach studium wojskowego, zgodnie z przepisem o badaniu lekarskim i ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej,
10)
wystawianie wniosków o potrzebie leczenia uzdrowiskowego,
11)
współdziałanie z kierownictwem szkoły wyższej, studium, Zrzeszeniem Studentów Polskich, właściwą terenowo stacją sanitarno-epidemiologiczną i zakładami społecznymi służby zdrowia, udzielającymi świadczeń określonych w § 2 ust. 5 w zakresie spraw mających wpływ na stan zdrowia,
12)
systematyczna obserwacja i analiza stanu zdrowotnego oraz absencji chorobowej,
13)
bieżący nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym szkoły i urządzeń socjalnych przeznaczonych dla słuchaczy,
14)
zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie,
15)
szerzenie oświaty zdrowotnej,
16)
wykonywanie innych zadań zleconych przez organy nadrzędne.
2.
Do zadań przychodni dla studentów należy ponadto:
1)
przeprowadzanie wstępnych badań stanu zdrowia osób przyjmowanych do pracy w szkołach wyższych, studiach i prowadzonych przez nie jednostkach organizacyjnych (domy studenta gospodarstwa pomocnicze i inne),
2)
organizowane w miarę możliwości okresowych badań radiologicznych płuc pracowników jednostek określonych w pkt 1.