§ 3. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  3.
1.
Ze świadczeń przychodni dla studentów mogą również korzystać:
1)
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w szkołach wyższych oraz pracownicy pedagogiczni studiów (§ 1 ust. 3),
2)
osoby, które w okresie zatrudnienia w szkołach wyższych lub studiach korzystały w myśl pkt 1 ze świadczeń przychodni dla studentów, a następnie nabyły uprawnienia do pobierania renty.
2.
Za zgodą organu do spraw zdrowia prezydium wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej, wyrażoną po uzgodnieniu z radą okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich, ze świadczeń przychodni dla studentów mogą również korzystać pracownicy szkół wyższych nie wymienieni w ust. 1 pkt 1, zatrudniani przez szkoły wyższe dla wykonania zadań naukowych lub dydaktycznych.