§ 2. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  2.
1.
W miejscowości będącej siedzibą szkoły wyższej (szkół wyższych) świadczeń zapobiegawczo-leczniczych udziela osobom określonym w § 1 przychodnia dla studentów.
2-4. 1
(skreślone).
5.
Jeżeli rodzaj lub zakres świadczeń przekracza możliwości przychodni dla studentów albo gdy w miejscu zamieszkania lub pobytu studenta bądź osoby określonej w § 1 ust. 3 nie ma takiej przychodni, potrzebnych świadczeń udzielają właściwe zakłady społeczne służby zdrowia przeznaczone dla ogółu ludności.
1 § 2 ust. 2-4 skreślone przez § 15 ust. 3 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej (Dz.U.73.7.52) z dniem 9 marca 1973 r.