§ 1. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  1.
1.
Studenci szkół wyższych, osoby pobierające stypendia doktoranckie i habilitacyjne oraz osoby odbywające asystenckie studia przygotowawcze, zwani dalej "studentami", uprawnieni są do korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników.
2.
Przepis ust. 1 dotyczy również pozostających na wyłącznym utrzymaniu studenta: małżonka oraz dzieci własnych, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w wieku do lat 16, a jeżeli uczą się w szkołach - do lat 24.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do słuchaczy studiów nauczycielskich, studiów kulturalno-oświatowych i studiów bibliotekarskich.