§ 3. - Organizacja ochrony zdrowia studentów. - Dz.U.1965.55.342 - OpenLEX

§ 3. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.55.342

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.
§  3.
Ze świadczeń przychodni dla studentów mogą również korzystać:
1)
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych oraz pracownicy pedagogiczni studiów (§ 1 ust. 3),
2)
osoby, które w okresie zatrudnienia w szkołach wyższych, wyższych szkołach zawodowych lub studiach korzystały w myśl pkt 1 ze świadczeń przychodni dla studentów, a następnie nabyły uprawnienia do pobierania renty.