Organizacja ochrony zdrowia studentów. - Dz.U.1965.55.342 - OpenLEX

Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.55.342

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 18 grudnia 1965 r.
w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
1.
Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, osoby pobierające stypendia doktoranckie i habilitacyjne oraz osoby odbywające asystenckie studia przygotowawcze, zwani dalej "studentami", uprawnieni są do korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników.
2.
Przepis ust. 1 dotyczy również pozostających na wyłącznym utrzymaniu studenta: małżonka oraz dzieci własnych, przysposobionych oraz przyjętych na wychowanie w wieku do lat 16, a jeżeli uczą się w szkołach do lat 24.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do słuchaczy studiów nauczycielskich, studiów kulturalno-oświatowych i studiów bibliotekarskich.
1.
W miejscowości będącej siedzibą szkoły wyższej (wyższej szkoły zawodowej) świadczeń zapobiegawczo-leczniczych udziela osobom określonym w § 1 przychodnia dla studentów zorganizowana przy szkole wyższej (wyższej szkole zawodowej).
2.
Przychodnia dla studentów stanowi placówkę terenową właściwej powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) przychodni obwodowej.
3.
W miejscowości, w której liczba studentów, osób określonych w § 1 ust. 3 oraz innych osób uprawnionych do świadczeń przychodni dla studentów wynosi co najmniej 15.000 osób, może być zorganizowana obwodowa przychodnia dla studentów, stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną i budżetową, w której skład wchodzą jako jej placówki terenowe przychodnie dla studentów zorganizowane w tej miejscowości.
4.
W miejscowości, w której liczba studentów, osób określonych w § 1 ust. 3 oraz innych osób uprawnionych do świadczeń przychodni dla studentów wynosi co najmniej 10.000 osób, może być zorganizowana obwodowa przychodnia dla studentów, jeżeli w skład tej przychodni wchodzą - izba chorych lub oddział szpitalny, poradnie specjalistyczne i pracownie oraz jeżeli przychodnia ta zapewnia opiekę lekarską i pielęgniarską nad chorymi przebywającymi w półsanatoriach dla studentów.
5.
W razie gdy rodzaj lub zakres świadczeń przekracza możliwości przychodni dla studentów albo gdy w miejscu zamieszkania lub pobytu studenta lub osoby określonej w § 1 ust. 3 nie ma takiej przychodni, potrzebnych świadczeń udzielają właściwe zakłady społeczne służby zdrowia przeznaczone dla ogółu ludności.
Ze świadczeń przychodni dla studentów mogą również korzystać:
1)
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych oraz pracownicy pedagogiczni studiów (§ 1 ust. 3),
2)
osoby, które w okresie zatrudnienia w szkołach wyższych, wyższych szkołach zawodowych lub studiach korzystały w myśl pkt 1 ze świadczeń przychodni dla studentów, a następnie nabyły uprawnienia do pobierania renty.
1.
Do zadań przychodni dla studentów należy zapobieganie chorobom oraz ich leczenie, a w szczególności:
1)
przeprowadzanie badań stanu zdrowia:
a)
okresowych,
b)
mających na celu wczesne wykrywanie i zapobieganie niektórym chorobom,
c)
kontrolnych, przed podjęciem nauki lub pracy po 30-dniowym okresie niezdolności do nauki lub pracy z powodu choroby,
2)
przeprowadzanie wstępnych badań stanu zdrowia niektórych grup kandydatów do szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz studiów,
3)
poradnictwo sportowo-lekarskie oraz w zakresie wychowania fizycznego,
4)
udzielanie ambulatoryjnych świadczeń leczniczych,
5)
udzielanie świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej zamkniętej, jeżeli w skład przychodni wchodzi oddział szpitalny lub izba chorych,
6)
udzielanie pomocy leczniczej obłożnie chorym przebywającym w domach studentów, a także w domu chorego, jeżeli odległość od siedziby przychodni nie przekracza 2 km,
7)
wykonywanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad chorymi przebywającymi w półsanatorium dla studentów,
8)
orzekanie o czasowej niezdolności do zajęć związanych ze studiami lub do pracy,
9)
wydawanie, na wniosek kierownika studium wojskowego lub w wyniku obserwacji stanu zdrowia studenta albo osoby określonej w § 1 ust. 3, opinii o stanie zdrowia w związku z ustaleniem przydatności do szkolenia w ramach studium wojskowego, zgodnie z przepisami o badaniu lekarskim i ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej,
10)
wydawanie orzeczeń lekarskich o potrzebie leczenia uzdrowiskowego,
11)
współdziałanie z kierownictwem szkoły wyższej, wyższej szkoły zawodowej, studium, Zrzeszeniem Studentów Polskich, właściwą terenowo stacją sanitarno-epidemiologiczną i zakładami służby zdrowia, udzielającymi świadczeń określonych w § 2 ust. 5, w zakresie spraw mających wpływ na stan zdrowia,
12)
systematyczna obserwacja i analiza stanu zdrowotnego oraz absencji chorobowej,
13)
bieżący nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym szkoły i urządzeń socjalnych przeznaczonych dla słuchaczy,
14)
zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych,
15)
szerzenie oświaty sanitarnej,
16)
wykonywanie zadań zleconych przez organy zwierzchnie.
2.
Do zadań przychodni dla studentów należy ponadto:
1)
przeprowadzanie wstępnych badań stanu zdrowia osób przyjmowanych do pracy w szkołach wyższych, wyższych szkołach zawodowych, studiach i prowadzonych przez nie jednostkach organizacyjnych (domy studentów, gospodarstwa pomocnicze i inne),
2)
organizowanie w miarę możliwości okresowych badań radio-fotograficznych płuc pracowników jednostek określonych w pkt 1.
1.
W skład przychodni dla studentów wchodzą jako komórki organizacyjne:
1)
poradnia ogólna,
2)
poradnia lekarsko-dentystyczna,
3)
poradnia dla kobiet,
4)
komórka do spraw rejestracji.
2.
Ponadto w skład przychodni dla studentów mogą wchodzić:
1)
izba chorych,
2)
jeden lub więcej oddziałów szpitalnych oraz
3)
poradnie specjalistyczne i pracownie, jeżeli ze względu na liczbę osób uprawnionych do świadczeń uzasadnione jest zatrudnienie lekarza co najmniej w wymiarze 3 1/2 godziny dziennie.
3.
Poradnie rejonowe (ogólne) mogą być zorganizowane jako komórki terenowe przychodni dla studentów przy poszczególnych uczelniach lub nawet przy ich wydziałach, jeżeli znajdują się one w odległości ponad 4 km od głównej siedziby przychodni dla studentów, a liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń poradni uzasadnia zatrudnienie lekarza co najmniej w wymiarze 3 1/2 godziny dziennie.
1.
Obwodową przychodnię dla studentów organizuje i prowadzi organ do spraw zdrowia prezydium właściwej miejskiej rady narodowej.
2.
W skład obwodowej przychodni dla studentów wchodzą:
1)
przychodnie dla studentów,
2)
poradnie specjalistyczne,
3)
pracownie: analityczna i diagnostyczno-rentgenowska,
4)
dział fizykoterapii,
5)
lekarz sanitarny,
6)
izba chorych lub oddział szpitalny,
7)
sekcja rejestracji i statystyki,
8)
sekcja budżetowo-administracyjna.
3.
Do zadań obwodowej przychodni dla studentów należy w szczególności:
1)
organizowanie działalności zapobiegawczo-leczniczej przez tworzenie przychodni dla studentów przy szkołach wyższych lub wyższych szkołach zawodowych,
2)
wykonywanie zadań przychodni dla studentów w stosunku do tych szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, przy których taka przychodnia nie została zorganizowana,
3)
udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w zakresie uzupełniającym świadczenia przychodni dla studentów,
4)
sprawowanie fachowego nadzoru nad działalnością placówek terenowych, wchodzących w jej skład,
5)
systematyczna analiza stanu zdrowotnego i absencji chorobowej oraz opracowywanie wniosków dotyczących poprawy stanu zdrowotnego.
1.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po uzgodnieniu z prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może zlecić określonej obwodowej przychodni dla studentów wykonywanie w stosunku do innych obwodowych i rejonowych przychodni dla studentów następujących zadań:
1)
ustalanie wytycznych w sprawie metodyki pracy,
2)
analizowanie stanu zdrowotnego oraz
3)
sprawowanie nadzoru fachowego nad działalnością przychodni.
2.
W skład obwodowej przychodni dla studentów określonej w ust. 1 wchodzi - oprócz komórek wymienionych w § 6 ust. 2 - ponadto sekcja metodyczno-organizacyjna.
3.
Organem doradczym i opiniodawczym kierownika obwodowej przychodni dla studentów w sprawach określonych w ust. 1 jest rada ochrony zdrowia studentów w składzie pięciu lekarzy, powołana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
1.
Dowodem uprawniającym studenta lub osobę określoną w § 1 ust. 3 do świadczeń profilaktyczno-leczniczych jest książka zdrowia, wydana przez właściwą szkołę (studium) według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Ważność książki zdrowia stwierdza się na podstawie indeksu, legitymacji szkolnej lub innego właściwego w tym zakresie dokumentu.
2.
Dowodem uprawniającym małżonka lub dzieci studenta oraz osoby określonej w § 1 ust. 3 do świadczeń profilaktyczno-leczniczych jest książka zdrowia (ust. 1) wraz z odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi okoliczności wymagane w myśl § 1 ust. 2.
Podstawą do wydawania leków przez apteki otwarte jest recepta wystawiona przez lekarza zakładu społecznego służby zdrowia według wzoru ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do osób odbywających studia systemem wieczorowym lub zaocznym.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 1951 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia studentom szkół wyższych (Dz. U. z 1951 r. Nr 57, poz. 396 i z 1953 r. 12, poz. 48) oraz
2)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad organizacji przychodni dla studentów (Dz. U. Nr 11, poz. 59).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.