§ 16. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 16. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  16.
Rada mennicza rozpatruje w szczególności sprawy, dotyczące:
a)
zatwierdzania umów, zakupu materjałów, surowców, maszyn i t. p., o ile załatwianie tych spraw nie należy do kompetencji dyrektora Mennicy Państwowej (§ 12 p. d.);
b)
inwestycyj oraz rozszerzania i rozbudowy Mennicy Państwowej;
c)
ustalania cenników robót, wykonywanych przez Mennicę Państwową;
d)
zatwierdzania tabeli płac robotniczych;
e)
regulaminu premjowania wzmożonej produkcji;
f)
sprzedaży zbędnego lub wysortowanego mienia ruchomego;
g)
spraw, wniesionych przez dyrektora Mennicy Państwowej lub delegata Ministra Skarbu.