§ 9. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i... - Dz.U.2020.2181 t.j. - OpenLEX

§ 9. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2181 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
§  9. 
1. 
Liczbę uczniów w oddziale przedszkola oraz w oddziale szkoły, zorganizowanych w jednostkach, ustala odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole lub szkołę, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb psychofizycznych uczniów, wynikających z ich stanu zdrowia lub rodzaju niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
(uchylony).
3. 
Liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie może przekraczać w oddziale przedszkola oraz w oddziale szkoły maksymalnej liczby dzieci i uczniów określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dotyczących odpowiednio liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i liczby uczniów w oddziale szkoły specjalnej.
4. 
Uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia się kształcenie, wychowanie i opiekę zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.