Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i... - Dz.U.2020.2181 t.j. - OpenLEX

Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2181 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:
Przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych specjalnych, szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych, zwanych dalej "podmiotami", zapewniają dzieciom i młodzieży, zwanym dalej "uczniami", kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, organizowane w czasie uzgodnionym z kierownikiem podmiotu lub ordynatorem oddziału szpitalnego.
1. 
Uczniowi organizuje się kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w podmiocie, odpowiednio do wskazań lekarza prowadzącego leczenie.
2. 
W przypadku ucznia przebywającego w podmiocie krócej niż 9 dni, odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły zorganizowanych w podmiocie może odstąpić od organizowania zajęć edukacyjnych, z tym że dla ucznia przewlekle chorego, którego leczenie wymaga częstej hospitalizacji, organizuje się zajęcia edukacyjne niezależnie od okresu pobytu w podmiocie.
3. 
Dyrektor odpowiednio przedszkola lub szkoły zorganizowanych w podmiocie, na wniosek nauczyciela, kierownika podmiotu lub upoważnionego przez niego lekarza, ze względu na stan zdrowia ucznia, może zezwolić na:
1)
odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych;
3)
odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez lekarza.
1. 
Liczbę uczniów w oddziale przedszkola oraz w oddziale szkoły, zorganizowanych w podmiocie, ustala odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole lub szkołę, oraz z uwzględnieniem szczególnych potrzeb psychofizycznych uczniów wynikających z ich stanu zdrowia.
2. 
(uchylony).
1. 
Uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe może realizować w szkole zorganizowanej w podmiocie programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej, innej niż szkoła, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do tego podmiotu, oraz ramowy plan nauczania szkoły ponadpodstawowej zorganizowanej w podmiocie, innej niż szkoła, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do tego podmiotu.
2. 
Uczeń realizujący kształcenie, o którym mowa w ust. 1, po powrocie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, uzupełnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz zajęcia prowadzone w ramach praktycznej nauki zawodu, określone dla danej klasy szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu.
3. 
Dyrektor szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, do której uczęszczał uczeń, o którym mowa w ust. 1, ustala sposób uzupełnienia przez tego ucznia obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz praktycznej nauki zawodu.
1. 
Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach, zorganizowanych w podmiotach, organizuje się w celu zaspokajania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, wspomagania ich procesu terapeutycznego oraz zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
2. 
Działania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności w formie:
1)
odrabiania lekcji;
2)
zajęć wychowawczych oddziałujących terapeutycznie na psychikę dziecka, w tym zajęć czytelniczych, plastycznych, teatralnych, wokalno-muzycznych, gier i zabaw;
3)
spacerów, gier i zabaw na wolnym powietrzu, w tym usprawniających fizycznie.
1. 
Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach, zorganizowanych w podmiotach, realizuje się w specjalnych grupach wychowawczych, zwanych dalej "grupami wychowawczymi", lub w specjalnym zespole pozalekcyjnym zajęć wychowawczych, zwanym dalej "zespołem pozalekcyjnym".
2. 
Jeżeli liczba uczniów objętych specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi odpowiednio w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub szkołach, zorganizowanych w podmiocie, wynosi mniej niż 60, tworzy się grupy wychowawcze.
3. 
Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
4. 
Liczba uczniów w grupach wychowawczych wynosi:
1)
chorych leżących - do 12;
2)
chorych chodzących - do 16;
3)
z zaburzeniami psychicznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami - do 8.
5. 
Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia i stosowane metody leczenia wymagają stałego lub częstego leżenia w ciągu dnia, są zaliczani do chorych leżących. Jeżeli co najmniej połowa grupy wychowawczej to chorzy leżący, wówczas całą grupę zalicza się do chorych leżących.
6. 
Zespół pozalekcyjny tworzy się, jeżeli liczba uczniów objętych specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi odpowiednio w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w szkołach, zorganizowanych w podmiocie, wynosi co najmniej 60.
7. 
Zespół pozalekcyjny dzieli się na grupy wychowawcze.
8. 
W przypadku utworzenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w podmiocie, zespołu pozalekcyjnego, odpowiednio dyrektor tego przedszkola lub tej szkoły może utworzyć stanowisko kierownika zespołu pozalekcyjnego. Zakres obowiązków kierownika zespołu pozalekcyjnego ustala odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły.
9. 
Pracę zespołu pozalekcyjnego i grupy wychowawczej organizuje się w ciągu całego roku, również w okresie ferii szkolnych i w dniach wolnych od nauki.
1. 
Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze organizuje się w wymiarze:
1)
w przypadku uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych:
a)
28 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w szpitalu,
b)
35 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
2)
w przypadku uczniów nieuczestniczących w zajęciach edukacyjnych:
a)
35 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w szpitalu,
b)
48 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2. 
W zależności od potrzeb uczniów organ prowadzący przedszkole lub szkołę, zorganizowane w podmiocie, może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.
1. 
W jednostkach pomocy społecznej, zwanych dalej "jednostkami", mogą być organizowane:
1)
przedszkola specjalne;
2)
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
3)
szkoły podstawowe specjalne;
4)
szkoły ponadpodstawowe specjalne.
2. 
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz szkoły zorganizowane w jednostkach zapewniają uczniom kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, organizowane w czasie uzgodnionym z kierownikiem jednostki, a w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół, zorganizowanych w domach pomocy społecznej - także z uwzględnieniem wskazań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).
1. 
Liczbę uczniów w oddziale przedszkola oraz w oddziale szkoły, zorganizowanych w jednostkach, ustala odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole lub szkołę, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb psychofizycznych uczniów, wynikających z ich stanu zdrowia lub rodzaju niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
(uchylony).
3. 
Liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie może przekraczać w oddziale przedszkola oraz w oddziale szkoły maksymalnej liczby dzieci i uczniów określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dotyczących odpowiednio liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i liczby uczniów w oddziale szkoły specjalnej.
4. 
Uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnia się kształcenie, wychowanie i opiekę zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
1. 
Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w jednostkach organizuje się w celu zaspokajania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów oraz zagospodarowania ich czasu wolnego.
2. 
Działania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności w formie:
1)
zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym zajęć czytelniczych, plastycznych, teatralnych i wokalno-muzycznych;
2)
gier i zabaw oraz zajęć sportowych, turystycznych i krajoznawczych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).