§ 7. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i... - Dz.U.2020.2181 t.j. - OpenLEX

§ 7. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2181 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
§  7. 
1. 
Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze organizuje się w wymiarze:
1)
w przypadku uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych:
a)
28 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w szpitalu,
b)
35 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
2)
w przypadku uczniów nieuczestniczących w zajęciach edukacyjnych:
a)
35 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w szpitalu,
b)
48 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym - dla grupy wychowawczej w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole, zorganizowanych w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2. 
W zależności od potrzeb uczniów organ prowadzący przedszkole lub szkołę, zorganizowane w podmiocie, może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.