§ 4. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i... - Dz.U.2020.2181 t.j. - OpenLEX

§ 4. - Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2181 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2020 r.
§  4. 
1. 
Uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe może realizować w szkole zorganizowanej w podmiocie programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej, innej niż szkoła, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do tego podmiotu, oraz ramowy plan nauczania szkoły ponadpodstawowej zorganizowanej w podmiocie, innej niż szkoła, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do tego podmiotu.
2. 
Uczeń realizujący kształcenie, o którym mowa w ust. 1, po powrocie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, uzupełnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz zajęcia prowadzone w ramach praktycznej nauki zawodu, określone dla danej klasy szkoły, do której uczeń uczęszczał przed przyjęciem do podmiotu.
3. 
Dyrektor szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, do której uczęszczał uczeń, o którym mowa w ust. 1, ustala sposób uzupełnienia przez tego ucznia obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego oraz praktycznej nauki zawodu.