Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.457

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
o organizacji i zakresie działania urzędów probierczych.

Na podstawie art. 15 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. P. P. z 1918 r. № 1, poz. 1) oraz art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 70, poz. 470) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Główny zarząd sprawami probiernictwa należy do Ministra Przemysłu i Handlu, który wykonywa go za pośrednictwem Głównego urzędu probierczego i podległych temu ostatniemu okręgowych urzędów probierczych.
§  2. Okręgowe urzędy probiercze mogą obejmować obszar jednego lub kilku województw. Włączenie poszczególnych obszarów lub miejscowości do tego lub innego okręgu probierczego następuje, z rozporządzenia Rady Ministrów, na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu.
§  3. Główny Urząd probierczy składa się z dyrektora, zastępcy dyrektora, urzęgników etatowych, probiercy i innych funkcjonarjuszów, urzędy zaś okręgowe, z naczelników tych urzędów, urzędników etatowych, probierzy i innych funkcjonarjuszów. Etaty tych urzędów zatwierdza Rada Ministrów na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu, uzgodniony z Ministrem Skarbu. Mianowanie personelu w granicach tych etatów, następuje na podstawie przepisów o państwowej służbie cywilnej.
§  4. Do zakresu działania Głównego urzędu probierczego należy:
1) ogólny nadzór nad wykonywaniem obowiązujących w zakresie probiernictwa ustaw i przepisów,
2) organizacja i kierownictwo okręgowych urzędów probierczych, nadzór ogólny nad ich działalnością oraz zaopatrywanie ich we wszelkie pomoce techniczne,
3) orzecznictwo administracyjne w sprawach probierczych,
4) sporządzanie stempli probierczych dla urzędów probierczych, badanie i ustalanie prawdziwości cech probierczych oraz dokonywanie kontrpróby,
5) popieranie i wykonywanie ustawowej ochrony przemysłu złotniczego,
6) skup złota i srebra dla Skarbu Narodowego, oraz przeróbka dla potrzeb Skarbu,
7) czynności, wyszczególnione w § 5, na obszarze warszawskiego okręgu probierczego.
§  5. Do zakresu działania okręgowych urzędów probierczych należy:
1) probowanie i cechowanie przedmiotów złotych i srebrnych,
2) wymierzanie i pobieranie opłat probierczych,
3) bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwami wyrobu i sprzedaży przedmiotów z kruszców drogocennych,
4) badanie monet i kruszców na żądanie władz państwowych,
5) popieranie i wykonywanie ustawowej ochrony przemysłu złotniczego w swoich okręgach.
§  6. Osobom znajdującym się na służbie w urzędach probierczych, zabrania się utrzymywania zakładów przemysłowych do wykonywania i topienia wyrobów oraz zlewków złotych i srebrnych, jakoteż uprawiania handlu takiemi przedmiotami zarówno osobiście, jak pod cudzem nazwiskiem.
§  7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§  8. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarach b. zaboru austrjackiego i rosyjskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.