§ 6. - Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.
§  6.
1.
Do zakresu działania Głównego Komitetu należy:
1)
zatwierdzanie programu prac Głównego Komitetu,
2)
ocena przebiegu akcji przeciwpowodziowej oraz rozpatrywanie wniosków przedstawionych w wyniku tej akcji przez wojewódzkie komitety,
3)
uzupełnienie swego składu i wybór członków do prezydium,
4)
przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Głównego Komitetu za rok ubiegły,
5)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez przewodniczącego i prezydium Głównego Komitetu.
2.
Główny Komitet może tworzyć sekcje do bieżącego prowadzenia określonych spraw.
3.
Uchwały Głównego Komitetu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4.
Zebrania plenarne zwołuje przewodniczący Głównego Komitetu w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.