Organizacja i zakres działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.13.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 stycznia 1947 r.
o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia. 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 64) w brzmieniu dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 209) zarządzam, co następuje:
W okręgu każdej izby skarbowej tworzy się komisję odwoławczą do rozstrzygania odwołań osób fizycznych i spadków nieobjętych od wymiarów podatków: obrotowego, dochodowego i nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego, dokonanych przez urzędy bądź przez komisje obywatelskie.
1.
Komisje odwoławcze powołuje się na okres trzyletni. Minister Skarbu może tę kadencję przedłużyć na następne trzy lata.
2.
Minister Skarbu może rozwiązać komisję odwoławczą przed upływem kadencji i zarządzić ponowne jej ukonstytuowanie.
3.
Komisja odwoławcza składa się z przewodniczącego oraz 24 członków i tyluż zastępców. Przewodniczącego komisji odwoławczej mianuje Minister Skarbu spośród urzędników Ministerstwa Skarbu I kategorii, posiadających przynajmniej pięcioletnią służbę w dziale podatków bezpośrednich.
4.
Minister Skarbu może mianować stałego zastępcę przewodniczącego komisji odwoławczej. Zastępca przewodniczącego komisji odwoławczej powinien odpowiadać warunkom, przepisanym dla przewodniczącego (ust. 3).
5. 1
Minister Skarbu mianuje na wniosek dyrektora izby skarbowej 12 członków i tyluż zastępców z grona podatników podatku dochodowego lub obrotowego w okręgu izby oraz powołuje 12 członków i tyluż zastępców spośród kandydatów, przedstawionych za pośrednictwem dyrektora izby skarbowej w podwójnej ilości przez:
a)
wojewódzkie rady narodowe (rady narodowe m. st. Warszawy i m. Łodzi),
b)
okręgowe komisje związków zawodowych (a w m. st. Warszawie - Radę Związków Zawodowych),
c)
Związek Samopomocy Chłopskiej,
d)
Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
izby przemysłowo-handlowe,
f)
izby rzemieślnicze,
g)
organizacje właścicieli nieruchomości budynkowych,
h)
instytucje samorządu zawodowego (rady adwokackie, izby lekarskie, lekarsko-dentystyczne, lekarsko-weterynaryjne itp.).

Kandydaci przedstawiani przez rady, izby, organizacje i instytucje, wymienione w pkt a), e), f), g) i h) powinni być podatnikami podatku dochodowego lub obrotowego.

6.
Członek komisji (zastępca) może być mianowany (powołany) ponownie na następną kadencję.
Ilości kandydatów na członków komisji i na zastępców członków przypadające na poszczególne rady, komisje, związki izby, organizacje i instytucje samorządu zawodowego (§ 2 ust. 5) ustala na każdą kadencję dyrektor izby skarbowej po zasięgnięciu opinii tych rad, komisyj, związków, izb, organizacyj i instytucyj.
Jeżeli kadencja komisji odwoławczej nie zostanie przedłużona (§ 2 ust. 1), dyrektor izby skarbowej przed dniem 1 września roku, w którym kończy się kadencja komisji odwoławczej, zawiadamia wymienione w § 2 ust. 5 rady, komisje, związki, izby, organizacje i instytucje samorządu zawodowego o ustalonej dla nich ilości kandydatów na członków oraz wzywa je do przedstawienia w wyznaczonym co najmniej jednomiesięcznym terminie kandydatów na członków i zastępców członków w podwójnej ilości.
Przy przedstawianiu kandydatów na członków i zastępców członków komisji odwoławczej rady, komisje, związki, izby, organizacje i instytucje, wymienione w § 2 ust. 5, są obowiązane podać nazwisko, imię, zawód lub zatrudnienie i miejsce zamieszkania każdego kandydata oraz - o ile chodzi o rady, izby, organizacje i instytucje wymienione w pkt a), e), f), g) i h) tegoż ustępu - ponadto wskazać, jakiego podatku podatnikiem jest kandydat.
1.
Przy mianowaniu i powołaniu członków i ich zastępców należy mieć na względzie, by wszystkie grupy podatników były, o ile możności, równomiernie reprezentowane.
2. 3
Jeżeli rady, komisje, związki, izby, organizacje i instytucje, wymienione w § 2 ust. 5, nie przedstawią kandydatów na członków i zastępców w wyznaczonym terminie, wówczas także pozostałych członków i zastępców zamianuje Minister Skarbu na wniosek dyrektora izby skarbowej.
3.
Jeżeli zgłoszono kandydatów na członków lub zastępców członków komisji odwoławczej w ilości mniejszej od wynikającej z § 2 ust. 5 i z § 3, Minister Skarbu może ograniczyć się do powołania spomiędzy zgłoszonych kandydatów tylko tej ilości, która równa się połowie ilości zgłoszonej, a jeżeli zgłoszono ilość nieparzystą - połowie ilości parzystej, bezpośrednio mniejszej od zgłoszonej.
Członkami i zastępcami członków komisji odwoławczej mogą być obywatele Rzeczypospolitej, którzy ukończyli dwudziesty piąty rok życia, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich i nie byli karani za przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa.
1.
Jeżeli uprawniona rada, komisja, związek, izba, organizacja lub instytucja przedstawi jako kandydatów na członków lub zastępców członków komisji odwoławczej osoby, nie odpowiadające warunkom wymienionym w § 2 ust. 5 oraz w § 7, dyrektor izby skarbowej zażąda przedstawienia kandydatów odpowiednich w terminie dwutygodniowym.
2.
Po bezskutecznym upływie terminu bądź w razie ponownego przedstawienia kandydatów nie odpowiadających warunkom stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 2.
1.
Od pełnienia czynności członka lub zastępcy członka komisji mogą się uchylić posłowie do Sejmu, duchowni prawnie uznanych związków religijnych, osoby w wieku ponad 60 lat, osoby, które z powodu kalectwa, ułomności lub stałej choroby nie są w możności spełniać obowiązków członków komisji, wreszcie osoby, które przez 6 lat nieprzerwanie pełniły już te obowiązki.
2.
Żołnierze, pełniący czynną służbę wojskową, wolni są od pełnienia obowiązków członków i zastępców członków komisji odwoławczej.
1. 4
Mandat członka (zastępcy członka) komisji wygasa: z upływem okresu, na jaki członek (zastępca) został mianowany (powołany), gdy członek (zastępca) utraci warunki piastowania mandatu (§ 7) lub - o ile chodzi o członka (zastępcę) mianowanego (powołanego) z grona podatników podatków dochodowego i obrotowego - gdy przestanie on być podatnikiem na skutek utraty źródła przychodów w danym okręgu.
2.
Członek (zastępca) traci mandat, jeżeli bez usprawiedliwienia przyczyn nie przybył na trzy kolejne posiedzenia.
3.
O wygaśnięciu mandatu z innych przyczyn niż wskutek upływu kadencji oraz o utracie mandatu orzeka przewodniczący komisji odwoławczej. Na tę decyzję służy zażalenie do Ministra Skarbu w terminie dwutygodniowym od dnia następnego po jej doręczeniu.
4.
Minister Skarbu może z ważnych przyczyn zwolnić członka (zastępcę członka) komisji odwoławczej przed upływem czasu, na który był powołany.
5.
W przypadkach, wymienionych w ustępach poprzednich, mianuje się (powołuje się) na pozostały okres urzędowania innych członków (zastępców członków) trybem określonym w § 2.
1.
Przewodniczący jako też członkowie komisji odwoławczej i ich zastępcy powinni w czasie pełnienia swych czynności przestrzegać przepisów ustaw podatkowych, postępować bezstronnie bez względu na osobę podatnika i według najlepszej wiedzy i sumienia oraz zachować w tajemnicy przebieg obrad, jak również stosunki podatnika i osób trzecich, o których powzięli wiadomość w związku z piastowaniem mandatu. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu mandatu.
2.
Członkowie (zastępcy członków) komisji odwoławczej, nie będący urzędnikami państwowymi, obowiązani są na wstępie swego urzędowania złożyć następujące ślubowanie:

"Ślubuję, że w czasie pełnienia czynności członka (zastępcy członka) komisji odwoławczej postępować będę w myśl przepisów prawa bezstronnie i według najlepszej wiedzy i sumienia oraz że wszystko to, co dojdzie do mej wiadomości w związku z pełnieniem mandatu członka (zastępcy członka) komisji, a w szczególności wiadomości o przebiegu obrad i o stosunkach podatników zachowam w tajemnicy również po ustaniu mandatu."

3.
Ślubowanie składa się przez powtórzenie słów ślubowania i podanie ręki przewodniczącemu. O złożeniu ślubowania należy sporządzić protokół, który podpisuje ślubujący oraz przewodniczący komisji.
1.
Komisja odwoławcza obraduje i orzeka bądź w pełnym składzie (§ 2), bądź w sekcjach złożonych z przewodniczącego oraz 6 członków.
2.
Przewodniczący komisji odwoławczej osobiście przewodniczy zarówno w komisji, jak i w poszczególnych sekcjach i tylko w razie niemożności zastępuje go jego stały zastępca (§ 2 ust. 4). W wyjątkowych przypadkach Minister Skarbu może upoważnić do zastąpienia przewodniczącego komisji odwoławczej lub jego zastępcy przez innego urzędnika posiadającego przynajmniej pięcioletnią służbę w dziale podatków bezpośrednich.
3.
Przewodniczący komisji odwoławczej zwołuje komisję lub poszczególne sekcje, kieruje ich czynnościami i czuwa nad prawidłowym stosowaniem ustaw podatkowych i przepisów postępowania podatkowego.
4.
Zwołanie następuje przez zaproszenie wszystkich członków komisji lub sekcji bądź zastępców z oznaczeniem dnia, godziny i miejsca posiedzenia oraz z podaniem przedmiotu obrad komisji lub sekcji.
5.
Zaproszenia dla członków (zastępców i członków) komisji lub sekcji wysyła przewodniczący komisji odwoławczej w takim czasie, aby im zostały doręczone co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
6.
O niemożności przybycia na posiedzenie członek komisji lub sekcji jest obowiązany bezzwłocznie po otrzymaniu zaproszenia zawiadomić przewodniczącego, który, o ile pozostało dość czasu, wysyła zaproszenie zastępcy członka. W tym przypadku termin przewidziany w ust. 5 nie obowiązuje.
1.
Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący ustala ilość przybyłych członków i decyduje o ważności posiedzenia.

2. Obrady są tajne.

Do referowania spraw w komisji lub w sekcjach i do prowadzenia protokołów mogą być powoływani urzędnicy izby skarbowej.
Komisje odwoławcze w pełnym składzie obradują i decydują w przypadkach wskazanych w § 16 ust. 2 oraz opiniują opracowane przez izby skarbowe projekty norm szacunkowych, mających służyć do ustalania podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
1.
Przewodniczący komisji odwoławczej wyłania ze składu komisji poszczególne sekcje w ten sposób, by w skład danej sekcji wchodziła, o ile możności, połowa członków z tej grupy podatników, których odwołania będą przedmiotem obrad sekcji.
2.
Zasadniczo sekcje rozstrzygają odwołanie ostatecznie. Jeżeli jednak przewodniczący komisji odwoławczej uzna, że uchwała sekcji narusza przepisy ustaw podatkowych lub rażąco odbiega od danych zawartych w aktach sprawy, powinien przekazać sprawę komisji odwoławczej, która orzeka ostatecznie.
1.
Ilość sekcyj oraz właściwość każdej sekcji i przydział członków komisji do sekcyj ustala przewodniczący komisji.
2.
Sekcje powinny składać się w połowie z członków mianowanych i w połowie z członków powołanych.
3. 5
Każda sekcja powinna składać się w połowie z członków tej grupy podatników, której odwołania ma rozpatrywać, i w połowie z innych członków komisji. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli w komisji członków danej grupy jest mniej niż 3; w tym przypadku wszyscy członkowie komisji danej grupy podatników powinni wejść w skład sekcji powołanej do rozpatrywania odwołań tej grupy podatników.
4.
Przewodniczący powołuje zastępcę członka komisji do sprawowania obowiązku członka w razie niemożności przybycia członka na posiedzenie komisji lub sekcji oraz w przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu przez członka komisji (§ 10) ; w tym ostatnim przypadku zastępca sprawuje obowiązki aż do czasu mianowania (powołania) nowego członka.
Komisja i sekcja są zdolne do powzięcia uchwał, jeżeli na posiedzeniu komisji obecnych jest przynajmniej 8, a na posiedzeniu sekcji przynajmniej 2 członków oprócz przewodniczącego.
1.
Uchwały w komisji i w sekcjach zapadają bezwzględną większością głosów osób, biorących udział w głosowaniu; przewodniczący nie głosuje, lecz jedynie rozstrzyga w razie równości głosów.
2.
Jeżeli przy głosowaniu nad wysokością pewnej cyfry nie można osiągnąć bezwzględnej większości głosów, wówczas głosy, oddane na cyfrę najniekorzystniejszą dla podatnika, należy doliczać do głosów, które padły na najbliższe korzystniejsze dla podatnika cyfry dopóty, aż osiągnie się bezwzględną większość.
1.
Członek (zastępca członka) powinien opuścić posiedzenie komisji lub sekcji na czas narady i powzięcia uchwały, gdy na posiedzeniu jest rozpatrywana sprawa opodatkowania jego samego lub osoby, z którą pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa w linii bocznej do czwartego stopnia, a powinowactwa bocznego do drugiego stopnia, lub też w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, jak również, jeżeli rozpatrywana jest sprawa kogokolwiek, którego jest przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem, jeżeli jest współwłaścicielem lub udziałowcem przedsiębiorstwa, dla którego komisja lub sekcja określa podatek, wreszcie jeżeli rozpatrywana jest sprawa kogokolwiek, z kim pozostaje w takim stosunku prawnym, że wynik rozstrzygnięcia może oddziałać na jego prawa lub obowiązki.
2.
Gdy wymienione w poprzednim ustępie przeszkody dotyczą przewodniczącego, wówczas powinien on oddać przewodnictwo obrad swemu zastępcy, zastępca zaś - innemu urzędnikowi, wyznaczonemu przez przewodniczącego komisji odwoławczej.
3.
Z obrad i uchwał komisji i sekcji sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący i przynajmniej 2 członków obecnych na posiedzeniu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.49.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1947 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.49.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1947 r.
3 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.49.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1947 r.
4 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.49.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1947 r.
5 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.49.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1947 r.