[Zgromadzenie Ogólne] - Art. 6. - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Zgromadzenie Ogólne] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  6.  [Zgromadzenie Ogólne]
1. 
Zgromadzenie Ogólne tworzą urzędujący sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
1)
zatwierdzanie informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1;
2)
przedstawianie kandydatów na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Trybunału;
3)
wyrażanie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz pozbawienie wolności sędziego Trybunału, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
4)
stwierdzanie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
5)
przenoszenie w stan spoczynku sędziego Trybunału trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
6)
stwierdzanie utraty statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
7)
uchwalanie regulaminu Trybunału;
8)
uchwalanie statutu Kancelarii Trybunału oraz statutu Biura Służby Prawnej Trybunału;
9)
uchwalanie projektu dochodów i wydatków Trybunału;
10)
uchwalanie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
11)
wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla Zgromadzenia Ogólnego w ustawach i regulaminie Trybunału.