Art. 56. - [Wszczęcie postępowania przed Trybunałem] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  56.  [Wszczęcie postępowania przed Trybunałem]
1. 
Wszczęcie postępowania przed Trybunałem następuje na podstawie wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej uprawnionego podmiotu.
2. 
Do rozpoczęcia rozprawy:
1)
wnioskodawca może wycofać wniosek;
2)
skarżący może wycofać skargę konstytucyjną;
3)
sąd, który przedstawił Trybunałowi pytanie prawne, może je wycofać.
3. 
W przypadku rozpoznawania sprawy na posiedzeniu niejawnym, cofnięcie wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej może nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 92 ust. 3.