[Uczestnicy rozprawy w sprawie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej] - Art.... - Dz.U.2019.2393 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Uczestnicy rozprawy w sprawie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  45.  [Uczestnicy rozprawy w sprawie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej]
1. 
W rozprawie w sprawie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczą osobiście Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny oraz Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Jeżeli uczestnicy postępowania, o których mowa w ust. 1, nie mogą brać udziału w rozprawie osobiście, mogą wyznaczyć swojego przedstawiciela.
3. 
Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do:
1)
Marszałka Sejmu może być upoważniony przez niego Wicemarszałek Sejmu;
2)
Marszałka Senatu może być upoważniony przez niego Wicemarszałek Senatu;
3)
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego może być upoważniony przez niego Prezes Sądu Najwyższego;
4)
Prokuratora Generalnego może być upoważniony przez niego zastępca Prokuratora Generalnego;
5)
Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być upoważniony przez niego zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.